Marș pentru drepturi egale la Chișinău

Gru­pul de Ini­ția­tive Femi­niste din Mol­dova a orga­ni­zat pe 8 mar­tie cel de al doi­lea marș femi­nist, care anul acesta a avut titlul „Sexis­mul ne fură șansele”. Sco­pul mar­șu­lui a fost să atragă aten­ția asu­pra gra­du­lui înalt de sexism mani­fes­tat în spa­țiul public și a efec­te­lor sale nocive. 

Anul 2015 a fost un an bogat în decla­ra­ții sexiste lan­sate în spa­țiul public de un șir de per­soane publice cum ar fi: Dorin Chir­toacă, pri­ma­rul mun.Chișinău, Mihai Ghimpu, lide­rul par­ti­du­lui libe­ral, Marian Lupu, lide­rul par­ti­du­lui demo­crat, Vale­riu Mun­teanu, minis­trul mediu­lui ș.a.

“Sexis­mul se referă la ste­re­o­ti­puri, pre­ju­de­căți și dis­cri­mi­nare de gen. Este sexism atunci când feme­ile și băr­ba­ții sunt per­ce­puți, tra­tați și jude­cați în baza ste­re­o­ti­pu­ri­lor de gen cum ar fi: feme­ile sunt iste­rice, băr­ba­ții nu plâng, poli­tica este doar pen­tru băr­bați, feme­ile tre­buie sa fie gos­po­dine etc. Într-o soci­e­tate patri­ar­hală cum este cea din Mol­dova, feme­ile sunt cel mai des afec­tate de sexism și umi­lite prin decla­ra­ții sexiste. Cre­dem că spa­țiul public tre­buie să fie sigur și com­for­ta­bil pen­tru toți și toate. Dis­cu­ți­ile și dez­ba­te­rile publice tre­buie să aibă loc fără decla­ra­ții sexiste, iar cei și cele care le fac tre­buie res­pon­sa­bi­li­zați”, au decla­rat orga­ni­za­to­rii.

La acțiune a par­ti­ci­pat și acti­vista „Femen” Yana Jda­nova, care din cauza per­se­cu­ți­i­lor la care a fost supusă în Ucraina a fost nevo­ită să se sta­bi­lească cu tra­iul în Franța.

Mar­șul s-a des­fă­șu­rat fără inci­dente pe bule­var­dul „Ște­fan cel Mare și Sfânt” din Chi­și­nău, iar la final a fost pre­zen­tată și o sce­netă în care au fost pre­zen­tate decla­ra­ți­ile sexiste pe care le-au făcut în 2015 unii poli­ti­cieni din RM.

Sursa: www.zdg.md

Alte surse la acest subiect:

diez.md

publika.md

curaj.tv

realitatea.md

europalibera.org

018

010

Un comentariu la „Marș pentru drepturi egale la Chișinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *