Regulamentul CN ONG

REGULAMENTUL
de organizare și de activitate a Consiliului ONG

 

1.      Principii generale

1.1   Consiliul este un organ reprezentativ neformal, desemnat de către Forumul ONG din Republica Moldova, pentru a contribui la consolidarea eforturilor ONG-urilor în promovarea dezvoltării societății civile în Republica Moldova.

1.2   Forumul ONG se întrunește odată în doi ani, de regulă în primul semestru. Consiliul realizează rezoluția Forumului la care a fost ales. În perioada dintre Forumuri, Consiliul este împuternicit de a lua poziție în numele ONG-urilor care au participat la Forum cu privire la orice subiecte, menționate sau nu în rezoluția Forumului, ce țin de, politicile statului și a donatorilor care influențează sau pot influența mediul de activitate al societății civile din Republica Moldova. Prin consens, Consiliul ONG poate lua poziție cu privire la alte subiecte de interes public major.

1.3   Consiliul elaborează și aprobă un plan de activitate pentru realizarea Rezoluției Forumului.

2.      Obiectivele Consiliului

2.1   Pentru atingerea scopurilor sale Consiliul își propune:
a) facilitarea dialogului dintre ONG – Guvern, Parlament, donatori şi alți parteneri sociali;
b) pregătirea Forumurilor ONG şi contribuirea la realizarea rezoluțiilor Forumului;
c) contribuirea la dezvoltarea bazei legislative și a mediului favorabil pentru sectorul asociativ;
d) facilitarea schimbului de informații între ONG.

3.      Componența și membrii Consiliului

3.1   Consiliul este constituit din 7 ONG-uri/rețele de ONG-uri, alese din rândul ONG-urilor care participă la Forumul ONG. O organizație/rețea de ONG-uri poate înainta un singur candidat.

3.2   Pentru a deveni membri al Consiliului ONG, candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:
a) participare voluntară;
b) disponibilitate de implicare plenară în activitatea Consiliul ONG;
c) reputație bună în sectorul necomercial și împărtășirea principiilor de etică și conduită ale sectorului necomercial, conform standardelor internaționale acceptate;
d) desemnarea sa de către o organizație / rețea până la termenul limită stabilit de către Consiliul ONG.

3.3   Membrii Consiliului ONG sunt aleși print vot secret de către organizațiile cu drept de vot care participa la Forum. Dreptul de vot în cadrul Forumului ONG este oferit doar organizațiilor care s-au înregistrat la Forum până la expirarea termenul limită stabilit în prealabil de Consiliul ONG. Fiecare organizație/rețea are un singur vot.

3.4   Membrul Consiliului este reprezentat în mod permanent în Consiliu de către o persoana delegată. Daca persoana delegata nu poate participa la ședințele Consiliului, organizația membră va delega o altă persoană.

3.5   Sunt considerați aleși în calitate de membri ai Consiliului, candidații care au acumulat cel mai mare număr de voturi. Organizațiile de pe lista candidaților care nu au acces în funcția de membri ai Consiliului, devin supleanți. Membrii supleanți suplinesc funcția vacantă apărută, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute la Forumul ONG.

3.6   Rezultatele alegerilor sunt supuse validării de către Forumul ONG. Componenta nominală a Consiliului se aprobă şi se desemnează prin vot deschis cu majoritatea simplă de voturi a Forumului ONG.

3.7   Mandatul Consiliului este de 2 ani, care începe din ziua următoare alegerii și continuă până la alegerea noului Consiliu. Membrii aleși în Consiliu au dreptul să se retragă, informând în scris secretariatul Consiliului despre decizia lor. Funcția vacantă de membru / membră a Consiliului este constatată prin decizia Consiliului. Locul vacant este suplinit de supleant/ă. Persoana supleantă exercită perioada rămasă a mandatului substituit.

3.8   Membrii Consiliului participă plenar în activitatea Consiliului. Persoanele delegate în Consiliu respectă normele de etică și de conduită, declară și nu admit conflictele de interese în activitatea lor.

3.9   Absența nejustificată la 3 ședințe consecutive ale Consiliului este temei pentru a solicita demisia membrilor Consiliului. Suplinirea acestei vacanțe se face în condițiile p. 3.7.

4.      Secretariatul Consiliului
4.1 Consiliul ONG dispune de un secretariat, asigurat de către un-ONG / rețea de ONG-uri din Consiliului ONG sau din afară.
4.2. Organizația care asigura secretariatul Consiliului este selectată de către Consiliul ONG, prin concurs public, pe perioada până la desemnarea de către Consiliului nou-ales a unei noi organizații care să exercite secretariatul. Candidații sunt departajați conform următoarelor criterii principale:
a) reputația în sectorul necomercial;
b) disponibilitatea resurselor (umane, tehnice, financiare) pentru asigurarea lucrărilor de secretariat;
c) neafiliere politică;
d) respectarea regulilor cu privire la conflictul de interese în cadrul ONG-ului și în raport cu Consiliul ONG.

4.3. Organizația care asigura secretariatul Consiliului va desemna o persoană sau mai multe persoane, care vor asigura permanent secretariatul Consiliului. Secretariatul Consiliului ONG are următoarele atribuții:
a) convoacă ședința Consiliului nou ales;
b) asigură lucrările de secretariat ale Consiliului, inclusiv pregătește și organizează ședințele acestuia;
c) întocmește și publică procesele-verbale ale ședințelor și deciziile Consiliului ONG pe pagina web (www.consiliuong.md) ;
d) primește corespondența Consiliului și o aduce la cunoștința membrilor acestuia;
e) ține Registrele şi asigură arhivarea documentelor Consiliului;
f) menține paginile web și de Facebook ale Consiliului și asigură promovarea vizibilității activității Consiliului;

g) la cererea Consiliului elaborează și difuzează informații despre activitatea acestuia;
h) contribuie la crearea şi promovarea imaginii Consiliului;
i) îndeplinește hotărârile Consiliului, monitorizează îndeplinirea prevederilor din procesele-verbale și Rezoluția Forumului ONG;
j) contribuie la realizarea Rezoluției Forumului și a planului de acțiuni pentru implementarea Rezoluției;
k) asigură suportul pentru comunicare / întâlnirile cu partenerii Consiliului ONG;
l) în baza hotărârii Consiliului, reprezintă Consiliul în raport cu organele de stat, în comunicarea cu finanțatorii și cu eventuale delegații;
m) în baza hotărârii Consiliului, reprezintă Consiliul la evenimente publice;
n) întocmește rapoartele anuale de activitate ale Consiliului, potrivit cerințelor stabilite de Consiliu;
o) are alte atribuții delegate de Consiliul.

4.4. Secretariatul participă în mod voluntar și are dreptul la administrarea paginii de Facebook, https://www.facebook.com/Consiliul.ONG,  care urmează să fie predată în baza rotației, alegerii secreatriatului la decizia Forumului Consiliului ONG;

4.5. Activitatea Secretariatului este supravegheată de Președinte / Președintă, Vice-președinte / Vice-președintă a Consiliului, dar și membrii Consiliului.

4.6. În cazul încălcării prevederilor Regulamentului, depășirii sau neexecutării atribuțiilor, Consiliul este în drept să selecteze o altă organizație, în condițiile p. 4.2.

5.      Conducerea Consiliului

5.1. Președintele / Președinta și Vice-președintele / Vice-președinta Consiliului sunt aleși de Consiliu prin vot deschis, pentru un mandat de 4 luni. La expirarea mandatului de 4 luni, mandatul Președintelui este preluat de către Vicepreședintele Consiliului. Consiliul va asigura desemnarea noului Vicepreședinte. Funcțiile sunt realizate în bază de rotație.

5.2. Atribuțiile Președintelui / Președintei și Vice-președintelui / Vice-președintei Consiliului:
a) conduce ședințele Consiliului;
b) reprezintă Consiliului în raport cu organele de stat, în comunicarea cu finanțatorii și cu delegațiile internaționale;
c) coordonează activitatea secretariatului;
d) reprezintă Consiliul la evenimentele publice;
e) contribuie la crearea şi promovarea imaginii Consiliului;
f) monitorizează executarea hotărârilor și deciziilor Consiliului;
g) are alte atribuții delegate de Consiliul.

6.      Ședințele Consiliului

6.1. Consiliul este un organ colegial care își exercită atribuțiile prin ședințe în plen. Consiliul poate decide ce anumite decizii să fie luate prin exprimarea votului în mod electronic.

6.2. Ședințele Consiliului sunt conduse de Președintele / Președinta Consiliului, sau, după caz, de către Vice-președinte / Vice-președinta Consiliului.

6.3. Ședințele Consiliului au loc de câte ori este necesar, însă nu mai rar decât o dată în lună. Prima ședință a Consiliului nou-ales este convocată de către secretariatul Consiliului în termen de 10 zile lucrătoare de la Forumului ONG la care au avut loc alegerile.

6.4. La sfârșitul fiecărei ședințe se stabilește data şi locul următoarei ședințe ordinare a Consiliului. În situații care nu suferă amânare, Consiliul se poate convoca în ședințe extraordinare. Ședințele extraordinare ale Consiliului se convoacă de Președinte sau cel puțin trei membri ai Consiliului.

6.5 Agenda ședințelor Consiliului este pregătită de către secretariatul Consiliului, în urma consultării conducerii Consiliului. Orice membru al Consiliului poate propune chestiuni pentru agenda ședinței, de regulă, cu 3 zile lucrătoare până la ședință. Secretariatul Consiliului expediază membrilor Consiliului prin e-mail, cu 2 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței, agenda ședinței şi materialele pentru ședință.

6.6 Ședințele Consiliului ONG sunt publice, Consiliul poate decide ca anumite chestiuni să fie examinate doar în prezența membrilor Consiliului. Persoanele care participă la ședința Consiliului nu pot împiedica desfășurarea ședinței și manifestă un comportament respectuos.

6.7 Participarea la ședințele Consiliului are loc prin prezența fizică la ședință sau prin orice mijloc de comunicare interactivă.

7.      Hotărârile Consiliului

7.1   Hotărârile Consiliului se adoptă prin consens. În lipsa acestuia, hotărârile Consiliului se aprobă cu cel puțin 4 voturi (50%+1), dacă prezentul regulament nu prevede altceva. Voturile exprimate în ședința Consiliului se exprimă prin ridicarea mâinii, fie în alt mod convenit la ședința Consiliului. Dreptul de vot în cadrul Consiliului nu poate fi transmis unei alte organizații.

7.2   În situații care nu suferă amânare, membrii Consiliului pot să adopte hotărâri prin e-mail / platforme electronice. La adoptarea hotărârii prin e-mail / platformă electronică se prezumă că toți membrii Consiliului sunt prezenți. Președintele / Președinta, Vice-președintele / Vice-președinta Consiliului, sau, după caz, secretariatul, va expedia un e-mail tuturor membrilor Consiliului prin care solicită recurgerea la această procedură de vot și în care va explica esența chestiunii care nu suferă amânare și termenul în care membrii Consiliului urmează să se expună prin e-mail dacă sunt de acord sau nu cu subiectul supus aprobării. În cazul adoptării hotărârii prin e-mail, opțiunea de vot este confirmată prin email-ul expediat, în termenul stabilit, secretariatului Consiliului de către membrul Consiliului. Lipsa e-mail-ului reprezintă un vot împotrivă.

7.3. Se aprobă cu cel puțin 4 voturi hotărârile privind:
• Modificarea si aprobarea regulamentului;
• Adoptarea hotărârii cu privire la solicitarea demisiei membrilor Consiliului;
• Adoptarea raportului de activitate al Consiliului.

7.4. La adoptarea hotărârilor ce vizează întregul sector, Consiliul va informa organizațiile neguvernamentale prin orice mijloc de informare accesibil şi va consulta organizațiile anterior adoptării deciziilor.

8.      Încetarea activității Consiliului

8.1   Consiliul ONG din R. Moldova își poate înceta activitatea în baza hotărârii Forumului ONG adoptată cu o majoritate de voturi.

9.      Dispoziții finale

9.1   Regulamentul poate fi modificat sau adoptat în redacție nouă de către Forumul ONG, cu o majoritate simplă de voturi, sau de către Consiliu, cu cel puțin 5 voturi.

9.2. În perioada dintre Forumuri, propunerile de modificare a Regulamentului se remit Consiliului prin intermediul secretariatului sau se formulează de către membrii Consiliului.

2 comentarii la „Regulamentul CN ONG

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *