Codul de Etică

PREFAŢĂ
Organizaţiile non-guvernamentale sunt parte a societăţii civile şi joacă un rol important în soluţionarea multor probleme economice, sociale, culturale şi de altă natură contribuind astfel la realizarea unui echilibru în societate.
Ele îşi desfăşoară activitatea în condiţii de transparenţă, accesibilitate şi respect faţă valorile etice şi morale. Nu se implică în conflicte rasiale, religioase, etnice, culturale, politice şi de altă natură, veghează asupra respectării drepturilor fundamentale ale omului.
ONG-urile vor avea un sistem adecvat de guvernare, vor fi corecte în administrarea fondurilor acumulate, fără a le folosi în scopuri personale.
ONG-urile respectă Codul etic, care, bine conceput şi realizat, poate constitui nu numai un suport etic pentru ONG-uri, ci şi asigură o transparenţă corespunzătoare în relaţiile cu beneficiarii, cu donatorii şi cu publicul. Un astfel de Cod poate fi util organelor abilitate cu depistărea şi contracararea ONG-urilor care comit încălcări.
În termenii prezentului Codul Etic, ONG-urile sunt cele stipulate în Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, Lega cu privire la fundaţii şi Codul Civil (art. 188).

1. PRINCIPII DE BAZĂ
Fiecare ONG acţionează în baza principiilor fundamentale prevăzute de Cod sau pornind de la conţinutul acestuia.
1.1 Responsabilităţi, prestaţie şi recunoaştere publică
Un ONG, prin activitatea sa, îmbină propria dezvoltare cu prestarea de servicii altor entităţi, menţinând un echilibru între interesele proprii şi cele publice, urmărind creşterea continuă a calităţii şi deversificarea serviciilor oferite.
1) Un ONG îşi desfăşoară activităţile în beneficiul altora, atât pentru întreaga societate, cât şi pentru unul dintre segmentele acesteia.
2) Banii gestionaţi de ONG nu ar trebui să devină mijloc de abuzuri şi de realizare a unor interese personale.
3) ONG ar trebui să fie conştientă de faptul că de comportamentul şi activităţile desfăşurate de ea depinde imaginea tuturor ONG-urilor şi că ea este responsabilă de credebilitatea de care se bucură sectorul asociativ în societate.
1.2 Drepturile omului
1) ONG nu lezează în nici un fel drepturile fundamentale ale omului, pornind de la faptul că toţi oamenii sunt liberi şi egali în drepturi.
2) ONG activează în concordanţă cu statutul organizaţiei, colaborînd cu organizaţiile şi persoanele asociate la valorile şi scopurile comune.
3) ONG sunt sensibile la valorile morale şi religioase, la obiceiuri, tradiţii şi la cultura comunităţii în care activează.
1.3 Transparenţă şi responsabilitate
ONG este deschisă şi onestă în relaţiile din interior şi în cele cu donatorii, cu publicul, prezentând periodic, dări de seamă asupra activităţii sale.
1) ONG stabileşte relaţii de cooperare cu guvernul, donatorii, asociaţiile şi cu alte părţi interesate, respectând confidenţialitatea datelor personale şi informaţiilor asupra proprietăţii private.
2) ONG informează periodic opinia publică despre activităţie desfăşurate şi despre modul în care sunt gestionate resursele sale materiale şi financiare.
3) ONG este responsabilă pentru deciziile luate nu numai în faţa donatorilor şi a guvernului, ci şi, în egală măsură, în faţa beneficiarilor săi, personalului şi membrilor organizaţiilor asociate, societăţii, în ansamblu.
1.4 Exactitate şi legalitate
ONG se cuvine să fie onestă şi corectă cu donatorii, beneficiarii proiectului, membrii colectivului, organizaţiile asociate, guvernul, publicul, în general, respectînd legile oricărei jurisdicţii, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Legi şi regulamente. Activitatea, gestionarea, alte acţiuni ale organizaţiei ar trebui să fie conform legilor şi regulamentelor naţionale şi locale, unde activează acest ONG.
1) ONG ar trebui să recurgă la efectuarea unei analize juridice periodice a documentelor organizaţiei în vederea atestării conformităţii acestora cu legislaţia în vigoare. Organizaţia ar trebui să prevadă mijloace pentru serviciile juridice care vor asigura în continuare legalitatea activităţii acesteia.
2) ONG ar trebuie să nu se implice în nici o activitate ce contravine legilor ţării, opunându-se ferm tentativelor de a stabili raporturi corupte şi altor incorectitudini ori încălcări ale disciplinei financiare.
3) ONG trebuie să promoveze o politică care să asigure ca personalul şi voluntarii să prezinte rapoarte confidenţiale organului de conducere, cu privire la fraudele comise de oricare dintre persoanele asociate organizaţiei.
4) ONG ar trebui să respecte toate obligaţiile, prevăzute de legislaţia naţională, cum ar fi regulile de fuzionare, de acumulare de fonduri, principiile unice de angajare în muncă, normele de sănătate şi de protecţie a muncii, regulile confidenţialităţii, legile cu privire la mărcile comerciale, legislaţia în domeniul dreptului de autor ş.a.
5) ONG ar trebui să reacţionare prompt la încălcările depistate de personal, structurile administrative, voluntari, persoane angajate pe bază de contract sau de parteneri.

2. INTEGRITATEA ONG
ONG este o organizaţie non-profit şi de sine stătătoare şi nu poate fi afiliată la vreun partid politic.
2.1 Non-guvernamental
1. Non-guvernamental. Organizaţia nu trebuie să facă parte ori să fie administrată de guvern ori de o agenţie interguvernamentală.
2. Neafilierea politică. ONG ar trebui să-şi asigure independenţa şi să nu fie părtinitoare, nici unui partid politic, deşi ea poate împărtăşi o cauză publică ori legislativă doar în limitele misiunii sale, obiectivelor trasate şi legalităţii.
2.2 Independenţă şi autonomie
1. Independenţă. ONG, în activitatea sa, este independentă. Politica organizaţiei, viziunea şi activităţile ei nu ar trebui să fie influenţate de vreo organizaţie comercială, donator, guvern, funcţionar de stat, partid politic, de oricare alt ONG.
2. ONG îşi stabileşte structura sa de autoguvernare, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu şi ale propriului Regulament.
2.3 Voluntariatul
Aderarea la un ONG se face exclusiv pe bază de liber consimţământ.
1. Valorile şi principiile voluntariatului. Respectarea valorilor şi principiilor voluntariatului se cuvine să rămână în continuare forţă motrice de natură să asigure funcţionarea organizaţiei non-guvernamentale.
2. Aportul voluntarilor. ONG trebuie să asigure o contribuţie substanţială din partea voluntarilor în realizarea scopurilor acestuia.

3. CONDUCEREA
O structură eficace de guvernare şi un organ de conducere puternic şi activ reprezintă condiţia crucială pentru constituirea unei organizaţii şi capacitatea acesteia de a-şi exercita misiunea şi de a-şi atinge obiectivele propuse.
Responsabilităţile organului de conducere
1. Formularea misiunii. Organul de conducere al ONG stabileşte direcţiile de activitate care, după caz, pot fi modificate sau revizuite.
2. Programe şi conformitate. Organul de conducere trebuie să traseze programele şi serviciile prestate de ONG şi să monitorizeze modul în care acesta corespund misiunii.
3. Codul de etică. Acest organ aprobă Codul etic al ONG şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu acest Cod.
4. Membrii conducerii. Organul de conducere al ONG (de regulă, Consiliul de administraţie) activeză pe bază de voluntariat, fără remunerare.

4. CONFLICTE DE INTERESE
În activitatea curentă a membrilor organului de conducere al ONG prevalează interesele comune faţă de cele personale. Membrii al organului de conducere nu pot participa la luarea deciziei asupra unei probleme în care aceştia sunt implicati, de exemplu, în cazul realegerii lor în acest organ, acordării de recompense etc.
1. Divulgarea. Fiecare membru, inclusiv persoană cu funcţie de răspundere, ar trebui să facă public orice conflict de interese potenţial ori deja produs, inclusiv implicarea oricărei alte instituţii afiliate, pe care el ori ea poate s-o atragă în conflict (de exemplu, de a fi membru al organului de conducere al unui alt ONG cu obiective şi misiuni similare). După caz, organul de conducere al ONG prezintă membrilor şi angajaţilor săi un document scris asupra unui conflict de interese, semnat de către fiecare membru al organizaţiei.
2. Politici scrise. Organul de conducere al ONG elaborează şi adoptă un mecanism, de soluţionare a conflictelor de interese adus la cunoştiinţa, contra semnătură, fiecărei persoane la înscrierea acesteia în rîndurile ONG sau, după caz, mai tîrziu.

5. RESURSE UMANE
Un personal responsabil este o condiţie vitală pentru succesul unui ONG.
Din ONG pot face parte persoanele remunerate şi neremunerate, cu acelaşi drept de a participa la diverse activităţi, inclusiv la cele de luarea a unor decizii. ONG asigură membrilor săi condiţii de muncă corespunzătoare prevederilor Codului Muncii.
1. Politici elaborate în domeniul resurselor umane. Organizaţia ar trebui să-şi elaboreze politici proprii în domeniul resurselor umane (sau un ghid de angajare) pentru personalul ei, care trebuie să prevadă aspecte privind angajarea (remunerarea, zile nelucrătoare, concedii medicale etc.), alte politici de bază, cum ar fi confidenţialitatea informaţiei, procedura înaintării de plângeri etc.
2. Dezvoltarea personalului. Organul de conducere al ONG asigură oportunităţi de creştere a nivelului de pregătire profesională a angajaţilor.
3. Echitate şi drepturi. Fiecare membru al ONG se bucură de un tratament echitabil şi loial, fiindu-i garantant libertatea la asociere, de conştiinţă şi de opinie, revenindu-i totodată, răspunderea personală pentru activitatea desfăşurată, deciziile luate.

6. CREDIBILITATE ŞI TRANSPARENŢĂ
Informaţia publică cu privire la ONG
1. Exactitate şi oportunitate. Informaţia furnizată de către organizaţie donatorilor, membrilor, clienţilor săi şi publicului în general trebuie să fie exactă şi oportună.
2. Raport anual. De regulă, cel puţin o dată pe an, ONG întocmeşte şi prezintă o dare de seamă asupra activităţilor desfăşurate, aducîndu-le la cunoştinţa opinei publice. Acestea vor cuprinde date legate de modul în care au fost gestionate resursele financiare şi materiale ale organizaţiei în perioada de referinţă.
3. Lista conducerii şi persoanelor cu funcţie de răspundere ale organizaţiei. ONG face publică componenţa nominală a organului de conducere, informând opinia publică despre eventualele schimbări intervenite.
4. Asocierile. ONG informează, de asemenea , asupra faptului de asociere a ei cu alte organizaţii.
5. Confidenţialitatea. ONG respectă confidenţialitatea informaţiei pivind membrii şi clienţii acesteia, cu excepţia cazurilor când persoanele însăşi au renunţat la aceasta sau când divulgarea informaţiei este cerută de lege.
6. Asigurarea accesului la informaţie. Organizaţia ar trebui să asigure o comunicare eficientă cu societatea, posibilităţi de documentare asupra activităţii acesteia.
7. Evaluare. Periodic activitatea ONG ar trebui examinată, pentru a determina relevanţa sa în raport cu misiunea, perspectivele derulării în continuare a programelor ori actualizării acestora, oportunitatea adoptări de noi programe şi servicii.
8. Exactitate şi permanenţă. Informaţia pe care o furnizează organizaţia mijloacelor de informare în masă, elaboratorilor de politici sau publicului ar trebui să fie precisă şi permanentă.
9. Autoritatea afirmatiilor. Afirmaţiile ONG-ului ar trebui să reflecte doar punctul de vedere al organizaţiei. Un ONG de interes public nu ar trebui să se pronunţe în numele comunităţii pe care ea o deserveşte sau în numele întregului sector asociativ.

7. DOMENIUL FINANCIAR
ONG-urile ar trebui să dispună de o procedură financiară legală, pentru a asigura donatorii, membrii şi publicul în general de faptul că fondurile alocate organizaţiei sunt utilizate corect.
1. Audit-ul. În cazul în care ONG a înregistrat un venit anual substanţial, acesta va face obiectul unui control de audit ce va fi executat conform standandelor internaţionale. În cazul unui venit nesemnificativ este suficientă efectuarea unui control intern.

8. ACUMULAREA DE FONDURI
În scopul realizării proiectilor şi programelor, ONG colectează resurse financiare de la fundaţii, corporaţii, donatori individuali şi din partea guvernelor. Pentru a obţine asemenea fonduri este necesar ca ONG să fie transparent şi responsabil, să utilizeze fondurile în corespundere cu intenţiile donatorului. De asemenea, este foarte important ca şi activitatea de colectare a fondurilor să corespundă cu misiunea ONG.
8.1 Utilizarea fondurilor
1. Utilizarea fondurilor (mijloacelor financiare şi de bunuri). Organizaţiile ar trebui să garanteze că fondurile vor fi utilizate în scopurile prevăzute de contractul de grant sau donaţie.
2. Consimţământul obligatoriu al donatorului pentru operarea modificărilor. ONG poate opera modificări în condiţiile prevăzute de grant numai după obţinerea acordului din partea donatorului.
3. Utilizare eficientă. Organizaţia ar trebui să asigure utilizarea eficientă a granturilor şi contribuţiilor.
8.2 Relaţiile cu donatorii
1. Monitorizarea cheltuielilor. ONG adoptă şi promovează un sistem de monitorizare a cheltuielilor.
2. Rapoarte narative. Organizaţia ar trebui să întocmească rapoarte narative cu privire la utilizarea şi gestionarea fondurilor.
3. Rapoartele financiare. ONG prezintă în cel mai scurt timp posibil rapoartele financiare la cererea donatorilor sau altor persoane interesate.
4. Corectitudenea financiară. Organizaţia nu ar trebui să utilizeze fondurile obţinute în beneficiu personal sau în beneficiul rudelor, prietenilor, partenerilor, colegilor etc.
5. Exigenţe etice. ONG nu vor utiliza presiunea, constrângerea, sau alte măsuri neetice în procesul înaintării solicitărilor de finanţare.

9. PARTENERIAT, COLABORARE ŞI ACTIVITĂŢI ÎN COMUN
ONG poate colabora cu alte organizaţii ale societăţii civile, agenţii guvernamentale şi interguvernamentale, societăţi comerciale, în scopul realizării obiectivelor propuse. O astfel de colaborare îndreptată spre atingerea binelui comun, poate contribui la evitarea dublării serviciilor.
9.1. Principii generale ale parteneriatului şi colaborării
1. Omogenitatea misiunii. Organizaţia poate stabili relaţii de colaborare cu o altă entitate în care acesta are misiuni similare.
2. Valori împărtăşite. Organizaţiile trebuie să colaboreze în baza principiului împărtăşirii valorilor, intereselor comune, în scopul realizării binelui societăţii.
3. Beneficiu mutual. ONG ar trebui să colaboreze pe bază de echitate şi de beneficii mutuale egale.
4. Transparenţă. Colaborarea dintre ONG-uri ar trebui să imprime transparenţă financiară şi schimb reciproc de informaţie, de idei şi de experienţă.
5. Adaptare la schimbări. Schimbările din cadrul colaborării ar trebui să fie discutate şi nu impuse de una dintre părţi.
9.2 Relaţii cu alte ONG-uri sau organizaţii ale societăţii civile
1. Schimbul de informaţii. ONG-urile ar trebui să procedeze la schimburi de informaţii pe marginea proiectelor cu alte ONG-uri şi organizaţii ale societăţii civile.
2. Ajutor acordat altor ONG-uri. ONG-ul ar trebui să-şi exprime solidaritatea cu proiectele şi acţiunile altor ONG-uri, să promoveze eficienţa şi succesul altor ONG-uri, dacă aceasta nu compromite integritatea şi valorile organizaţiei.
3. Activităţi în comun. Organizaţia ar trebui să activeze în comun cu alte ONG-uri, în scopul promovării eficienţei, realizării binelui public şi dezvoltării sectorului asociativ.
9.3 Relaţii cu agenţiile guvernamentale şi organe interguvernamentale
1. Obiectivele şi independenţa ONG-urilor. Organizaţia ar trebui să stabilească relaţii de colaborare cu organe guvernamentale, numai în scopul atingerii obiectivelor propuse de ONG şi nu trebuie să compromită independenţa şi autoguvernarea organizaţiei.
2. Favoruri politice. Organizaţia nu ar trebui să-şi modifice politica sau esenţa echidistantă în scopul obţinerii unor favoruri politice.
9.4 Relaţii cu organizaţii comerciale
ONG stabileşte relaţii de colaborare cu societăţi comerciale în scopul realizării obiectivelor sale, fără a-şi afecta independenţa şi autogestiunea.

10. DISPOZIŢII FINALE
10.1. Acceptarea Codului se face în baza deciziei organului de conducere al organizaţiiei neguvernamentale. Informaţia despre acceptarea Codului urmează a fi expediată la secretariatul Consiliului ONG şi înregistrată în baza de date.
10.2. Orice organizaţie neguvernamentală sau persoană fizică este în drept să propună modiciări şi să propage ideile ce se conţin în prezentul Cod.
10.3. Modificarea prezentului Cod se va face prin decizia Forumului ONG.

Codul de Etică ONG

2 comentarii la „Codul de Etică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *