Apel către Prim-Ministrul Valeriu Streleț

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Stimate membre și stimați membri ai Cabinetului de miniștri,

Noi, reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova,

Luând act de faptul că la 27 septembrie 2015 Guvernul Republicii Moldova va fi reprezentat la „Reuniunea Liderilor Globali cu privire la Egalitatea de gen şi abilitarea femeilor: Angajament pentru Acțiune”, la sediul ONU din New York;

Înțelegând că asigurarea de drepturi egale pentru femei și bărbați este de importanță esențială pentru elaborarea politicilor de stat, pentru dezvoltarea economică și pentru crearea unei societăți durabile în Republica Moldova;

Apreciind faptul că Republica Moldova dispune de un cadru legal progresiv în domeniul asigurării egalității de gen, inclusiv Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați şi Programul național de asigurare a egalității de gen 2010-2015;

Re-afirmând prevederile Convenției internaționale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), la care Republica Moldova este parte;

Conștientizând faptul că egalitatea de gen începe de la valorile şi atitudinile fiecărei persoane iar  asigurarea egalității de gen implică acțiuni ce urmează a fi întreprinse atât de bărbați cât și de femei;

Reiterând  că inegalitatea de gen continuă să existe în toate sectoarele societății moldovenești, în așa fel că:

 • Femeile continuă să fie insuficient reprezentate în Parlamentul Republicii Moldova şi în administrația publică locală;
 • Ponderea femeilor antreprenoare este mică, iar prezența femeilor în funcții de luare a deciziilor economice și de gestiune în afaceri este insuficientă;
 • Femeile din Republica Moldova obțin salarii în medie cu 24% mai mici decât bărbații;
 • Violența împotriva femeilor este foarte răspândită: 6 din 10 femei, începând cu vârsta de 15 ani, recunosc că au fost cel puțin o dată în viață victime ale violenței verbale, fizice, psihologice sau sexuale;
 • Stereotipurile de gen și abordarea patriarhală prevalează în viața de familie și în societate.

Cerem Guvernului Republicii Moldova să-și asume în cadrul acestei reuniuni de nivel înalt  angajamente clare și veritabile pentru a asigura egalitatea de facto dintre femei și bărbați, inclusiv:

 • Adoptarea legislației cu privire la introducerea cotei minime de reprezentare care trebuie să conțină următoarele prevederi minime: (ii) cota minimă de reprezentare de 40% pentru femei şi bărbaţi , (ii) cota să fie aplicată pe fiecare 5 locuri din lista de candidați, (iii) Comisia Electorală Centrală și instituțiile electorale la nivel raional și local să nu înregistreze listele de candidați care nu respectă aceste cerințe.
 • Îmbunătățirea legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie prin introducerea următoarelor prevederi: (i) posibilitatea emiterii în regim de urgenţă a ordonanței de protecție de către colaboratorii IGP, (ii) stabilirea modalității de compensare pentru victimele violenței în familie, (iii) mecanism clar și predictibil de finanțare a Centrelor de asistență și protecție, (iv) măsuri mult mai dure pentru atragerea la răspundere penală a agresorilor.
 • Aderarea la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenţei în familie (Convenția de la Istanbul).
 • Instituirea concediului paternal (pentru taţi) care să prevadă următoarele elemente: (i) perioada de concediu de 14 zile, în primele 100 de zile de la nașterea copilului, (ii) achitat din fonduri publice, (iii) în proporţie de 100% comparativ cu salariul.
 • Modificarea Codului Educaţiei astfel încît educaţia ante-preşcolară (creşele) să fie finanţată din fondurile publice începînd cu 2016, cu un angajament ferm din partea Guvernului că anual acest serviciu va fi extins în tot mai multe regiuni.
 • Elaborarea și aprobarea unui Program (Strategie) de Dezvoltare a Antreprenoriatului Feminin în Moldova de către Ministerul Economiei în cooperare cu alte ministere, agenții de resort, parteneri de dezvoltare și asociațiile de afaceri. Programul să includă un plan de acțiuni cu activități punctate şi resurse financiare alocate.
 • Instituirea în cadrul ministerelor a unităţilor de gen care (i) să activeze cu normă deplină, cel puţin în ministerele responsabile de: Afacerile Interne, Economie, Educaţie, Sănătate, Muncă şi protecţie socială; (ii) să activeze în cadrul direcţiilor de monitorizare şi analiză a politicilor în baza unui regulament clar de activitate; (iii) să aibă sarcina principală de a integra principiul egalităţii de gen în toate etapele ciclului de politici publice.
 • Abilitarea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității cu atribuția de aplicare a sancțiunilor pentru faptele de discriminare.
 • Întărirea capacităţii BirouluiNaţional de Statistică pentru a asigura dezagregarea tuturor datelor statistice pe criteriul de gen.
 • Modificarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice pentru a diminua plafonul donaţiilor private şi a reintroduce prevederile privind distribuirea a 20% din fondurile publice în funcţie de performanţa partidelor politice în domeniul egalităţii de gen.

Pentru asigurarea transparenței angajamentelor asumate în cadrul acestei reuniuni de către Guvernul Republicii Moldova și pentru o conlucrare mai bună Vă rugăm ca în echipa delegației să fie incluși reprezentanți ai societății civile, iar Guvernul să solicite partenerilor de dezvoltare acoperirea costurilor de deplasare a membrilor societății civile.

Cu considerațiune și în speranța că veți da curs acestor solicitări,

Valentina Bodrug-Lungu, Preşedinta Platformei pentru Egalitate de Gen,  Preşedinta „Gender-Centru”

Victoria Apostol, Vicepreşedinta Platformei pentru Egalitate de Gen, Cercetatoare, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)

Alexei Buzu, Director Executiv CPD, Membru al Biroului Platformei pentru Egalitate de Gen

Cornelia Călin, Analistă, Promo-LEX, Membră a Biroului Platformei pentru Egalitate de Gen

Alina Andronache, Politolog, Membră a Biroului Platformei pentru Egalitate de Gen

Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, Fundația Est-Europeană (FEE)

Olga Nicolenco, Expertă gender, Membră a Platformei pentru Egalitate de Gen

Nina Lozinschi, Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen

Arcadie Barbăroșie, Director Executiv, Institutul de Politici Publice

Catinca Mardarovici, Preşedinta Consiliului ONG, Directoare a Clubul Politic al Femeilor 50/50

Antoniţa Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG, Vicepreședinta CNP 2012 – 2014

Viorel Soltan, Director al Centrului Pentru Politici şi Analize in Sănătate

 Sorina Macrinici, Consilieră Juridică, Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Ludmila Popovici, Directoare Executivă RCTV Memoria

Vitalie Meșter, Director Executiv, A.O. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități

Angela Frolov, Coordonatoare Programe Lobby și Advocacy, Asociația Obștească, Centrul de Informații GENDERDOC-M

Angelina Zaporojan, Centrul de Drept al Femeilor

Igor Chilcevschii, Președintele Asociației ”Liga persoanelor care trăiesc cu HIV din RM”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *