Rezoluția Forumului ONG 2022

 

 

 

REZOLUȚIA

Forumului Organizațiilor Neguvernamentale ediția a XI – a

 

26-27 octombrie, Chișinău, str. Ion Creangă 1,

Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”

 

 1. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a XI – a, având în vedere următoarele:

 

 1. Nivelul redus de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2018 – 2020 și lipsa unui document de politici nou;
 2. Aprofundarea carențelor de transparență decizională în activitatea autorităților centrale (Guvern și Parlament), ignorarea recomandărilor de consolidare a mecanismelor de recurs eficient din partea cetățeanului în conformitate cu standardele și practica pozitivă internațională;
 3. Nivelul de înțelegere și încredere scăzut al populației cu privire la activitatea și sectorul de dezvoltare al Organizațiilor Societății Civile (OSC);
 4. Asigurarea transparenței decizionale și colaborarea cu societatea civile în vederea consolidării relațiilor dintre Autorități și OSC-uri;
 5. Necesitatea asigurării transparenței activităților Organizațiilor Societății Civile;
 6. Dezvoltarea pârghiilor de sustenabilitate financiară:
 • mecanismului de redirecționare a 2%,
 • cadrului normativ în vigoare privind filantropie și sponsorizare, precum și aprobarea Codului de conduită în acest domeniu;
 • cadrului normativ în vigoare privind antreprenoriatul social;
 • legislația cu privire la achizițiile publice și parteneriatul public-privat referitoare la contractarea serviciilor prestate de sectorul non-profit;
 • reglementări a mecanismului de contractare a serviciilor prestare de organizațiile neguvernamentale;
 • reglementări suficiente în legislație a principiilor, formelor și mecanismelor de finanțare directă a OSC-urilor de către stat nu sunt reglementate suficient în legislația în vigoare și insuficiența fondurilor și programelor pentru finanțarea directă de către stat a OSC-urilor.
 1. Îmbunătățirea/urgentarea procesului de digitalizare Platformelor și proceselor ASP, autorități, etc.

 

 1. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a XI-a solicită autorităților:

 

 1. Elaborarea unei noi Strategii privind Dezvoltarea Societății Civile (SDSC) pentru următoarea perioadă cu includerea obiectelor nerealizate relevante din SDSC precedentă;
 2. Finalizarea procesului de creare a Centrului Național de Voluntariat din Moldova (CNVM), ca organ responsabil de implementarea politicii statului în domeniul voluntariatului (conform Legii nr. 128 din 09.07.2020 pentru modificarea art. 9 din Legea voluntariatului nr. 121/2010);
 3. Mobilizarea actorilor relevanți ca să elaboreze și să aprobe actele normative necesare pentru punerea în aplicare prevederile Legii voluntariatului, inclusiv alocarea resurse financiare pentru buna funcționare a CNVM, să identifice o locație potrivită pentru sediu și să fie angajat personalul de bază;
 4. Îmbunătățirea proceselor de consultări publice, prin informarea generală și direcționată, implicarea și consultarea societății civile și a publicului larg, utilizând instrumentele electronice moderne, inclusiv un sistem informațional unic, la toate etapele procesului decizional, de la elaborarea proiectelor până la adoptarea deciziilor;
 5. Îmbunătățirea transparenței procesului decizional la nivel de Parlament, în special prin:
 • includerea unor norme de consultări publice în Regulamentul Parlamentului și a obligativității respectării acestora de către comisiile parlamentare și subdiviziunile Secretariatului Parlamentului, în conformitate cu cerințele Legii privind transparența procesului decizional nr. 239/2008;
 • reglementarea adoptării actelor normative în regim de urgență, în special categoriile de acte și condițiile de aplicare a acestei proceduri, cu respectarea regulilor de consultări publice;
 • publicarea imediată pe pagina web a Parlamentului a tuturor modificărilor introduse în proiectele actelor normative până la adoptare și a amendamentelor deputaților.
 1. Îmbunătățirea transparenței procesului decizional la nivelul instituțiilor administrației publice centrale și locale, în special prin publicarea sintezei comentariilor și îmbunătățirea platformei particip.gov.md, inclusiv conexiunea acesteia la platforma informațională a Parlamentului pentru a vizualiza proiectele de acte normative de la inițiere până la adoptare.
 2. Îmbunătățirea transparenței procesului decizional la nivel local, prin consultarea publică a proiectelor actelor normative, publicarea informației cu regularitate.
 3. Instituirea și consolidarea platformelor și a mecanismelor la nivel local de cooperare și dialog continuu și eficient între autoritățile administrației publice locale și societatea civilă (consilii locale pentru participare, consilii locale consultative, grupuri de lucru, etc.). Acordarea de atribuții suplimentare pentru platformele locale precum înaintarea propunerilor pentru ordinea de zi a consiliilor locale/raionale etc.;
 4. Includerea remediilor pentru nerespectarea procesului de consultări publice la adoptarea actelor normative și promovarea unor amendamente legislative prin care proiectele care nu au trecut un nivel minim de consultare (de exemplu, restituirea proiectelor la instituția care nu a respectat această obligație și anularea actului normativ);
 5. Inserarea în Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008 a unor cerințe speciale de transparență pentru anumite tipuri de acte normative (proiecte de acte normative privind modificarea și completarea bugetului public național, proiecte de acte normative cu impact major asupra societății etc.);
 6. Crearea unui grup de lucru, Consiliului ONG-Cancelaria de Stat-ASP pe subiectele și problemele Societății Civile;
 7. Transformarea digitală a Societății Civile, să solicite digitalizarea proceselor de depunere a setului de documente pentru anumite proceduri ce țin de activitatea sectorului societății civile: ex. înregistrarea organizațiilor necomerciale, eliberarea extraselor și actelor confirmative de către ASP, etc.
 8. Monitorizarea continuă a implementării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%) și evaluarea periodică a acestuia (o dată la 1-3 ani). Perfecționarea legislației și a practicii de implementare a mecanismului 2%, în special, prin următoarele:
 • informarea contribuabililor ale căror desemnări procentuale nu au fost validate, cu indicarea motivului de nevalidare;
 • oferirea accesului la informația despre mecanismul 2% prin publicarea informației relevante pe paginile web ale autorităților și informarea contribuabililor despre posibilitatea desemnării procentuale la momentul depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit la oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat și despre confidențialitatea desemnărilor;
 • asigurarea transparenței în utilizarea resurselor administrative a beneficiarilor de redirecționare a 2%, descurajarea folosirii resurselor administrative în vederea acumulării 2%;
 • includerea posibilității Grupurilor de Acțiune Locală de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală.
 1. Perfecționarea cadrului legal și normativ cu privire la finanțarea directă a OSC-urilor de către stat. Mecanismul de funcționare a diversificarea formelor de finanțare directă a OSC-urilor și lansarea finanțării pentru dezvoltarea organizațională (granturi, prestări servicii, etc.);
 2. Revizuirea prevederilor HG nr. 1213 și 1151 pentru a majora plafonul bugetelor privind proiectele finanțate de către autoritățile publice;
 3. Modificarea legislației cu privire la achizițiile publice și cu privire la parteneriatul public-privat prin introducerea prevederilor uniforme și explicite ce țin de facilitarea contractării serviciilor sociale de către sectorul non-profit;
 4. Modificarea mecanismului de bugetare a resurselor financiare în bugetul de stat pentru realizarea competențelor APL în domeniul social. Aplicarea principiului „resursele urmează beneficiarul” în domeniul protecției copilului și a serviciilor sociale;
 5. Elaborarea și aprobarea mecanismului de stabilire a costurilor serviciilor sociale;
 6. Asigurarea transparenței autorităților publice care realizează programe de finanțare directă a OSC-urilor prin publicarea pe paginile instituționale a informației despre solicitările de fonduri, proiectele contractate, resursele alocate și rapoartele despre implementarea proiectelor finanțate;
 7. Organizarea programelor de instruire pentru dezvoltarea capacităților funcționarilor publici (în special a celor din direcțiile de gestionare a finanțelor in cadrul APL si APC), primarilor, consilierilor locali și raionali, cu privire la colaborarea cu OSC, finanțarea programelor OSC, aplicarea prevederilor Legii cu privire la antreprenoriatul social, contractarea OSC-urilor pentru prestarea serviciilor sociale;
 8. Elaborarea de către Guvern și de către instituțiile abilitate a conceptului de educație non-formală, ajustat la standardele Consiliului Europei, într-un cadru larg de participare a OSC-urilor, ajustarea și dezvoltarea programelor de formare continuă și învățare pe tot parcursul vieții implicând metode non-formale.
 9. Revizuirea prevederilor legale cu privire la suspendarea și/sau lichidarea activității OSC-urilor;
 10. Modificarea și ajustarea cadrului normativ fiscal cu privire la filantropie și sponsorizare;
 11. Modificarea cadrului legal în vederea prevenirii situațiilor de finanțare și susținere a partidelor politice de către OSC-uri și sancționarea acestor situații;
 12. Concentrarea suportului acordat către OSC-urile din afara mun. Chișinău și stimularea creării/reanimării OSC-urilor la nivel local;
 13. Facilitarea cooperării între autoritățile publice centrale, locale și OSC prin:
 • Sporirea volumului și programelor de finanțare din partea APC și ministerele de profil pe mai multe domenii de activitate, inclusiv pentru OSC-urile care implementează activități în lucrul cu diaspora;
 • Includerea OSC-urilor în componența delegațiilor și vizitelor oficiale tematice efectuate în/înafara țării (de mediu, cooperare etc.);
 • Desfășurarea în parteneriat a campaniilor naționale tematice;
 • Crearea unei interfețe mai prietenoase și simple pentru utilizatorii și vizitatorii a bazei de date a proiectelor (Platforma privind Gestionarea Asistenței Externe);
 • Asigurarea funcționalității reale a comisiilor tematice și crearea/publicarea unei liste integrate a acestora;
 1. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a XI – a solicită organizațiilor finanțatoare/donatorilor:  
 1. Manifestarea deschiderii pentru organizarea de ședințe sectoriale și de coordonare a activităților și priorităților de finanțare între partenerii de dezvoltare;
 2. Sporirea finanțării cu destinația de core suport pentru OSC-uri;
 3. Coordonarea mai eficientă a proiectelor donatorilor și includerea în componența grupurilor de lucru a reprezentanților OSC-urilor și Guvernului;
 4. Facilitarea și simplificarea procedurilor și condițiilor de finanțare, monitorizare și raportare a proiectelor implementate de către OSC-uri;
 5. Să organizeze mai multe activități și sesiuni de informare și consultare pentru grantiști privind oportunitățile de finanțare existente și condițiile privind accesarea finanțării;
 6. Crearea unei platforme integrate privind toate proiectele naționale, inclusiv cele internaționale care vizează Republica Moldova;
 7. Dezvoltarea și susținerea de către partenerii de dezvoltare a programelor de capacitare și dezvoltare instituțională a organizațiilor, inclusiv în domeniul comunicării, digitalizării și promovării OSC-urilor.
 1. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a XI – a invită organizațiile societății civile:  

 

 1. Să se implice activ în procesul decizional la nivelul Parlamentului, Guvernului, instituțiilor publice la nivel național și la nivel local;
 2. Să diversifice sursele de venit (mecanismul desemnării procentuale, filantropie, antreprenoriatul social, contractarea socială, desfășurarea activităților economice statutare, prestarea serviciilor contra cost, etc.);
 3. Să desfășoare campanii de informare a publicului larg cu privire la activitatea OSC (conform misiunii și scopurilor statutare) și proiectele implementate;
 4. Să dezvolte diverse instrumente și capacitățile în domeniul comunicării și vizibilității;
 5. Să publice rapoartele financiare și narative anuale și asigurarea transparenței, în special pentru OSC-urile finanțate din bani publici și mecanismul 2% și comunicarea cu constituenții;
 6. Să inițieze și implementeze mecanisme de autoreglementare / Cod de etică a sectorului nonprofit, să respecte și să aplice Principiile de la Istanbul;
 7. Asumarea unui schimb de experiențe și transfer de cunoștințe între OSC-urile experimentate și cele noi și participarea activă în cadrul platformelor naționale/internaționale de OSC-uri;
 8. Să contribuie la crearea parteneriatelor între OSC-uri și să coordoneze eforturile în diferite domenii de activitate.
 1. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a XI – a autorizează Consiliul Național al ONG-urilor mandatul X:

 

 1. Să contribuie plenar la realizarea prezentei Rezoluții, să monitorizeze implementarea recomandărilor formulate în prezenta Rezoluție și să le promoveze activ;
 2. Să faciliteze cooperarea între OSC-uri pe domenii tematice și specifice;
 3. Să întreprindă acțiuni pentru a asigura o reprezentativitate și legitimitate a organizațiilor societății civile în chestiuni importante ce țin de dezvoltarea acesteia.

 

Organizațiile membre și persoanele delegate de acestea în Consiliului ONG pentru perioada 2022-2023:

 

Nr. Nume, prenume Denumirea organizației
1. Valerian Tabârță A.O. Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Modova CONTACT
2. Tudor Lazăr A.O. Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO)
3. Igor Boțan A.O. Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT
4. Dumitru Dîrul Instituția Religioasă Misiunea Socială ”DIACONIA” a Mitropoliei Basarabiei
5. Snejana Coledji-Matkovskaia A.O. Centrul European ”Pro-Europa” din Comrat
6. Nina Lozinschi Platforma Egalitate de Gen
7. Victor Koroli Alianța Centrelor Comunitare de Instruire și acces la Informație ”INFONET”
8. Lilia Curchi Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
9. Mihaela Pascal A.O. Pro Cons