Forumul ONG ediția IX

REZOLUȚIA

Forumului Organizațiilor Neguvernamentale ediţia a IX-a

27 aprilie 2018

Chișinău, Republica Moldova

A. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a IX-a, având în vedere următoarele:

 1. Strategia de Dezvoltare a Societății Civile 2018-2020 (SDSC) a fost adoptată la 23 martie 2018, dar nu a intrat în vigoare la momentul organizării Forumului Organizațiilor Neguvernamentale (Forumul ONG), ceea ce poate duce la întârzierea implementării acesteia;
 2. Proiectul Legii privind organizațiile necomerciale a fost aprobat de Guvern și transmis și înregistrat în Parlament;
 3. Investigarea ineficientă a furtului din sectorul financiar-bancar, transparența insuficientă a acestui proces, lipsa rezultatelor adecvate în recuperarea activelor miliardului furat, precum și responsabilizarea factorilor decizionali;
 4. Schimbarea sistemului electoral în iulie 2017 în lipsa consensului larg politic și social;
 5. Atacurile și campaniile de denigrare ale organizațiilor societății civile (OSC-urilor) din partea guvernanților, a mass-mediei și persoanelor afiliate guvernării fără precedent din anul 2017;
 6. Lipsa de transparență în procesul de discuții bilaterale la semnarea Acordului de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean;
 7. Transparența limitată în procesul decizional la nivelul administrației publice locale, Executiv și Parlament;
 8. Examinarea în ședințe închise a unor dosare penale importante privind corupția mare;
 9. Adoptarea legislației privind mecanismul desemnării procentuale, implementarea acesteia începând cu 2017 și anularea a 5,022 (circa 24%) din desemnările procentuale efectuate în 2017;
 10. Adoptarea legislației cu privire la antreprenoriatul social și necesitatea dezvoltării cadrului de implementare;
 11. Principiile și formele de finanțare directă a OSC-urilor de către stat nu sunt reglementate suficient în legislația în vigoare și insuficiența fondurilor și programelor pentru finanțarea directă de către stat a OSC-urilor;
 12. Legislația cu privire achizițiile publice și parteneriatul public privat nu conține prevederile de contractare a serviciilor prestate de sectorul non-profit;
 13. Organizarea Conferinței Naționale a Voluntariatului ediția 2017, în cadrul căreia au fost stabilite principalele priorități pe acest domeniu.

B. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a IX-a solicită autorităților:

 1. Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2017-2020 și asigurarea financiară a implementării acesteia;
 2. Guvernul desemneze conform SDSC 2017-2020 persoanele specializate și responsabile de colaborarea cu societatea civilă în cadrul Cancelariei de Stat și a ministerelor, inclusiv pe segmentul de voluntariat și cetățenie activă;
 3. Adoptarea proiectului Legii privind organizațiile necomerciale care să corespundă cu standardele internaționale și europene privind libertatea de asociere, cu organizarea audierilor publice largi, până la sfârșitul sesiunii de vară 2018;
 4. Să înceteze atacurile și campaniile de denigrare ale OSC-urilor și să creeze un mediu favorabil de funcționare a acestora;
 5. Investigarea de urgență și deplină a furtului miliardului, recuperarea activelor furate și informarea constantă a populației despre măsurile de investigare întreprinse;
 6. Instituirea unei misiuni străine de investigare a furtului miliardului;
 7. Organizarea unor alegeri parlamentare libere și corecte și care să asigure pluripartitismul;
 8. Publicarea în întregime a Raportului Kroll II;
 9. Abținerea de la semnarea Acordului de funcționare a complexului hidroelectric Nistrean până la efectuarea evaluărilor impactului de mediu, social și economic al infrastructurii hidroelectrice existente și planificate pe Nistrul de Sus și să aplice dispozițiile de mediu din Acordurile de asociere UE-Moldova și UE-Ucraina pentru extinderile planificate pentru hidrocentrala nistreană până în 2026;
 10. Îmbunătățirea consultărilor publice prin informarea generală și direcționată, implicarea și consultarea societății civile și publicului larg, utilizând instrumentele electronice moderne, inclusiv un sistem informațional unic, la toate etapele procesului decizional, de la elaborare până la adoptarea deciziilor;
 11. Îmbunătățirea transparenței procesului decizional la nivel de Parlament, în special prin:

a. reglementarea normelor de consultări publice în Regulamentul Parlamentului, inserarea obligativității respectării de comisiile parlamentare și subdiviziunile Secretariatului Parlamentului a cerințelor Legii privind transparența procesului decizional nr. 239/2008;

b. reglementarea adoptării actelor normative în regim de urgență, în special categoriile de acte și condițiile în care se permite această procedură, cu supunerea lor regulilor de consultări publice;

c. publicarea imediată pe pagina web a Parlamentului a tuturor modificărilor introduse în proiectele actelor normative până la adoptare și a amendamentelor deputaților;

12. Reluarea activității grupului de lucru din 2016 la nivel de Parlament pentru îmbunătățirea legislației din domeniul transparenței decizionale;

13. Îmbunătățirea transparenței procesului decizional la nivelul instituțiilor administrației publice centrale și locale, în special prin publicarea sintezei comentariilor și îmbunătățirea platformei www.particip.gov.md, inclusiv conexiunea acesteia la platforma informațională a Parlamentului pentru a vizualiza proiectele de acte normative de la inițiere până la adoptare;

 1. Îmbunătățirea transparenței procesului decizional la nivel local prin consultarea publică a proiectelor actelor normative, publicarea informației cu regularitate; instituirea și consolidarea platformelor și mecanismelor la nivel local de cooperare şi dialog continuu și eficient între autorităţile administrației publice locale şi societatea civilă (consilii locale consultative, grupuri de lucru, etc.);
 2. Includerea remediilor pentru nerespectarea procesului de consultări publice la adoptarea actelor normative (de exemplu, restituirea proiectelor la instituția care nu a respectat această obligație și anularea actului normativ);
 3. Inserarea în Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008 a unor cerințe speciale de transparență pentru anumite tipuri de acte normative (proiecte de acte normative privind modificarea și completarea bugetului public național, proiecte de acte normative cu impact major asupra societății etc.);
 1. Monitorizarea continuă a implementării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%) și evaluarea periodică a acestuia (o dată la 1-3 ani). Perfecționarea legislației și a practicii de implementare a mecanismului 2%, în special, prin următoarele:

a. informarea contribuabililor ale căror desemnări procentuale nu au fost validate, cu indicarea motivului de nevalidare;

b. oferirea accesului la informația despre mecanismul 2% prin publicarea informației relevante pe paginile web ale autorităților și informarea contribuabililor despre posibilitatea desemnării procentuale la momentul depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit la oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat și despre confidențialitatea desemnărilor;

18. Perfecționarea cadrului legal si normativ cu privire la finanțarea directă a OSC-urilor de către stat. Diversificarea formelor de finanțare directă a OSC-urilor și lansarea finanțării pentru dezvoltarea organizațională;

19. Modificarea legislației cu privire la achizițiile publice și cu privire la parteneriatul public privat prin introducerea prevederilor ce țin de facilitarea contractării serviciilor sociale de către sectorul non-profit;

20. Bugetarea fondurilor pentru finanțarea directă a OSC-lor și pentru contractarea socială;

21. Dezvoltarea mecanismului de bugetare a resurselor financiare în bugetul de stat pentru realizarea competențelor APL în domeniul social. Aplicarea principiului „resursele urmează beneficiarul” în domeniul protecției copilului și a serviciilor sociale;

22. Dezvoltarea metodologiei de elaborare a mecanismului de stabilire a costurilor serviciilor sociale;

23. Dezvoltarea mecanismului de punere în aplicare a Legii cu privire la antreprenoriatul social și de finanțare directă de către stat a antreprenorialului social;

24. Dezvoltarea mecanismelor de sporire a transparenței autorităților publice care realizează programe de finanțare directă a OSC-urilor prin: publicarea pe paginile instituționale a informației despre solicitările de fonduri, proiectele contractate, resursele alocate si rapoartele despre implementarea proiectelor finanțate;

25. Organizarea programelor de instruire pentru dezvoltarea capacitaților funcționarilor publici (în special al celor din direcțiile de gestionare a finanțelor in cadrul APL si APC), primarilor, consilierilor locali și raionali, cu privire la colaborarea cu OSC, finanțarea programelor OSC, aplicarea prevederilor Legii cu privire la antreprenorial social, contractarea OSC-lor pentru prestarea serviciilor sociale;

26. Crearea de către Guvern a unei structuri publice care să asigure comunicarea între autorități și organizațiile societății civile, eventual, Centrul Național de Voluntariat din Moldova (CNVM), pentru a dezvolta politici de voluntariat, inclusiv a asigura implementarea Legii voluntariatului;

27. Utilizarea resurselor financiare ale ministerelor de resort, alocate pentru cercetare, inclusiv pentru a cuantifica diverse aspecte de bază privind voluntariatul;

28. Elaborarea de către Guvern a conceptului de educație non-formală, ajustat la standardele Consiliului Europei, într-un cadru larg de participare a OSC-urilor, ajustarea și dezvoltarea programelor de formare continuă și învățare pe tot parcursul vieții implicând metode non-formale

29. Parlamentul să dezvolte cadrul legislativ prin care să se evite risipa alimentară, cu recomandarea ca produsele reglementate de acest cadru să fie distribuite către beneficiari, inclusiv prin Instituțiile Gazdă a Activității de Voluntariat (IGAV).

C. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a IX-a invită organizațiile societății civile:

 1. Să se implice activ în procesul decizional la nivelul Parlamentului, Guvernului, instituțiilor publice la nivel național și la nivel local;
 2. Să organizeze campanii de informare și promovare a mecanismelor pentru diversificarea surselor pe venit (mecanismul desemnării procentuale, filantropia, antreprenoriatul social, contractarea socială ș.a.);
 3. Să implementeze mecanisme de auto-reglementare a sectorului nonprofit, să respecte și să aplice Principiile de la Istanbu.

 

D. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a IX-a autorizează Consiliul Național al ONG-urilor mandatul IX:

 1. Să realizeze prezenta Rezoluție;
 2. Să monitorizeze implementarea recomandărilor formulate în prezenta Rezoluție și să le promoveze activ;
 3. Să îmbunătățească Regulamentul Consiliului Național al ONG-urilor;
 4. Să întreprindă acțiuni pentru a asigura o reprezentativitate și legitimitate a organizațiilor societății civile în chestiuni importante ce țin de dezvoltarea acesteia;
 5. Să desemneze trei persoane în Comitetul de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2018 – 2020, prin anunțarea unui concurs public de selectare după intrarea în vigoare a Strategiei. Persoanele selectare nu trebuie să fie implicate în implementarea Strategiei și trebuie să posede competențe în domeniul monitorizării.