PROCES-VERBAL nr. 5 al ședinței CN ONG din 31 martie 2021

Locație: online, Platforma Zoom

Durata: 15:00 – 15:50

Participanți la ședința Consiliului ONG:

 1. Vitalie Cîrhană, Asociația Obștească Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”;
 2. Elena Nofit, Asociația Obștească Centrul National de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT;
 3. Laurențiu Racu, Asociația Obștească Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM);
 4. Diana Buzovici, Asociația Obștească ”Concordia. Proiecte Sociale”;
 5. Irina Selezneva, Asociația Obștească Centrul European „Pro-Europa” Comrat.

Persoane absente motivat:

 1. Maria Procopciuc, Asociația Obștească Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”;
 2. Tudor Lazăr, Asociația Obștească Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO);

Elena Nofit a dat start lucrărilor ședinței prezentând agenda ședinței cu subiectele incluse în ordinea de zi.

Subiectele puse în discuție:

 1. Acțiuni de promovare a mecanismului de 2% pentru toate organizațiile beneficiare;
 2. Pregătirea ședinței de lucru cu Cancelaria de Stat pentru a stabili un mecanism de cooperare în vederea dezvoltării acțiunilor de viitor pentru susținerea sectorului societății civile;
 3. Aprobarea modificării regulamentului cu un punct la secretariat administrarea paginii de Facebook. Și anume: g). participă în mod voluntar și are dreptul la administrarea paginii de Facebook, care urmează să fie predată ulterior în baza rotației la organizația care deține Secretariatul. Modificările anterioare propuse pentru regulamentul Consiliului ONG, găsiți pe pagina web: https://www.consiliuong.md/councils-regulation/;
 4. Acțiuni ale CN ONG în baza rezoluției Forumului, din care fiecare organizație din Consiliul își asumă anumite responsabilități, găsiți documentul elaborat aici: https://drive.google.com/file/d/1RZ231yA0iDk2CwnDguRBBDUdjHXiQI7-/view?usp=sharing
 5. Alte întrebări din partea membrilor CN ONG de interes public.

Prezentarea desfășurată a ordinii de zi:

 1. Acțiuni de promovare a mecanismului de 2% pentru toate organizațiile beneficiare.

Elena Nofit a comunicat că secretariatul Consiliului ONG a transmis către beneficiarii de top al mecanismului 2 procente o scrisoare de solicitare cu privire la modul de administrate a donațiilor parvenite. A fost anunțat că cele 3 organizații au primit scrisorile dar nu au remis nici un răspuns cu privire la solicitările făcute.

O altă propunere al dnei Nofit a fost ca Consiliul ONG să facă un apel public pentru toate ONG-urile din Moldova care au beneficiat de donații în urma mecanismului de 2%.

Toți membrii prezenți la ședință au expus acordul în vederea faptului de a fi realizată o postare publică cu îndemnul de a veni cu un raport cu privire la modul de gestionare a banilor parveniți din donațiile mecanismului de 2%.

 1. Pregătirea ședinței de lucru cu Cancelaria de Stat pentru a stabili un mecanism de cooperare în vederea dezvoltării acțiunilor de viitor pentru susținerea sectorului societății civile.

Elena Nofit a anunțat despre expedierea unei scrisori către Cancelaria de Stat pentru a face o concretizare asupra planurilor de viitor de colaborare și dezvoltare al sectorul societății civile din RM. În rezultat, Cancelaria de Stat a revenit cu un apel telefonic către Centrul Contact, pentru a invita Consiliul ONG la o ședință, unde să discute împreună un plan de lucru.

În aceeași ordine de idei, Cancelaria și-a expus nemulțumirea față de Consiliul ONG, pentru că nu este destul de receptiv la solicitări, și nu a veni cu viziune asupra Strategiei 2030.

Laurențiu Racu a propus să se ia răgaz pentru pregătirea acestei ședințe.

Elena Nofit a propus ca fiecare organizație membru să discute pe intern pentru a propune un mecanism de lucru în continuare cu Cancelaria și o viziune clară asupra Strategiei 2030.

Vitalie Cîrhană a propus organizarea unei conferințe naționale în cadrul căreia să fie invitați reprezentanți ai cancelariei, care vor prezenta rezultatele Strategiei 2020 și tot aici să fie identificate noi propuneri pentru Strategia 2030.

Diana Buzovici a propus să fie invitați și reprezentanți al diferitor rețele, care ar prezenta rezultatele cercetărilor efectuate, inclusiv pentru a discuta posibilitatea ca în viitor statul să procure servicii de la ONG-uri.

Elena Nofit a concluzionat cele expuse de participanți, propunând realizarea activităților pe etape. Astfel, mai întâi acest subiect să fie discutat pe intern, iar la următoarea ședință toate organizațiile membre să vină cu propuneri concrete despre modul de conlucrare cu Cancelaria de Stat și subiectele acestei întruniri.

Laurențiu Racu a propus ca următoarea ședință să fie organizată în prima săptămână a lunii aprilie 2021, în care fiecare membru va prezenta poziția organizației.

S-a votat unanim, organizarea ședinței în prima săptămână a lunii aprilie 2021.

 1. Aprobarea modificării regulamentului cu un punct la secretariat administrarea paginii de Facebook.

Modificările anterioare propuse pentru regulamentul Consiliului ONG, găsiți pe pagina web: https://www.consiliuong.md/councils-regulation/  

Elena Nofit a prezentat pct.4 al Regulamentului de activitate al Consiliului ONG, unde se propune includerea unei noi prevederi:

lit. g). participă în mod voluntar și are dreptul la administrarea paginii de Facebook, care urmează să fie predată ulterior în baza rotației la organizația care deține Secretariatul.”

Această măsură a reieșit din situația de problemă cu consiliul anterior.

Unanim a fost decis de a include acest punct în regulamentului de activitate al consiliului ong la pct. 4, lit. g,

 1. Acțiuni ale CN ONG în baza rezoluției Forumului, din care fiecare organizație din Consiliul își asumă anumite responsabilități, găsiți documentul elaborat accesând link-ul: https://drive.google.com/file/d/1RZ231yA0iDk2CwnDguRBBDUdjHXiQI7-/view?usp=sharing sau Anexa 1 a Procesului Verbal.

Elena Nofit a propus analiza rezoluției elaborate în cadrul conferinței naționale ONG și fiecare organizației membră a consiliului să includă în drept cu acțiunile propuse, ce organizație se face responsabilă de realizarea activității, acest lucru va ușura modul de raportare.

 1. Alte întrebări din partea membrilor CN ONG de interes public.

Oxana Buzovici, în urma procesului de reorganizare a domeniului ONG-urilor în Moldova și a transmiterii de atribuții de la Ministerul Justiției către Agenția Servicii Publice, multe ONG-uri au problemă în prelungire a certificatului de utilitate publică. Iar acest certificat este important pentru multe din ele, în vederea păstrării spațului de activitate. S-a decis ca acest subiect să fie inclus pe ordinea de zi al următoarei ședințe.

Laurențiu Racu a expus o altă problemă cu privire la acreditarea instituțiilor gazdă al activității de voluntariat, dar fiind faptul că și acest domeniu e în restructurare, la moment nu este aleasă noua componență al comisiei de acreditare. Dar organizațiile continuă să activeze și toată activitate a trecut în regim online.

 1. Stabilirea ședinței următoare a Consiliului ONG

Ședința următoare a fost stabilită pentru prima săptămână a lunii aprilie, unde se va discuta inclusiv alegerea unui nou vice președinte în urma expirării mandatului de 4 luni al dnei. Elenei Nofit.

Procesul-verbal a fost elaborat de către Liliana Porumb, Centrul CONTACT, secretară Consiliul ONG, mandatul X.

Anexa 1

Acțiuni ale CN ONG în baza rezoluției Forumului ONG 2020

 

Domeniul Acțiuni planificate Responsabil Comentarii
A. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a X-a, având în vedere următoarele: 1.Nivelul redus de implementare a Strategii de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 2018-2020.
2.Situația social-politică dificilă din Republica Moldova și înrăutățirea situației economice, inclusiv urmare a impunerii restricțiilor în contextul combaterii pandemiei de COVID-19.
3.Aprofundarea carențelor de transparență decizională în activitatea autorităților centrale (Guvern și Parlament), ignorarea recomandărilor de consolidare a mecanismelor de recurs eficient din partea cetățeanului în conformitate cu standardele și practica pozitivă internațională.
4.Atacurile și campaniile de denigrare continuu ale organizațiilor societății civile (OSC-urilor) din partea guvernanților, a mass-mediei și persoanelor afiliate guvernării.
5.Perfecționarea mecanismului de redirecționare a 2%, asigurarea transparenței în utilizarea resurselor administrative a beneficiarilor de redirecționare a 2%, descurajarea folosirii resurselor administrative în vederea acumulării 2%.
6.Modificarea cadrului normativ în vigoare privind filantropie și sponsorizare, precum și aprobarea Codului de conduită în acest domeniu.
7.Modificarea legislației cu privire la antreprenoriatul social și necesitatea dezvoltării unui cadru de implementare eficient.
8.Lipsa unor reglementări suficiente în legislație a principiilor, formelor și mecanismelor de finanțare directă a OSC-urilor de către stat nu sunt reglementate suficient în legislația în vigoare și insuficiența fondurilor și programelor pentru finanțarea directă de către stat a OSC-urilor.
9.Lipsa unor prevederi concrete în legislația cu privire la achizițiile publice și parteneriatul public-privat referitoare la contractarea serviciilor prestate de sectorul non-profit, dar și lipsa reglementării mecanismului de contractare a serviciilor prestare de organizațiile neguvernamentale.
B. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a X-a solicită autorităților: 1.Continuarea implementării activităților nerealizate din cadrul SDSC 2018-2020 și inițierea procesului de elaborare a unui document de politici (strategiei noi) care să aibă drept scop dezvoltarea societății civile.
2.Demararea procesului de creare a Centrului Național de Voluntariat din Moldova (CNVM), ca organ responsabil de implementarea politicii statului în domeniul voluntariatului (conform Legii nr. 128 din 09.07.2020 pentru modificarea art. 9 din Legea voluntariatului nr. 121/2010) și pentru îndeplinirea restanțelor din Obiectivul general 3;
3.Mobilizarea actorilor relevanți ca să elaboreze și să aprobe actele normative necesare pentru punerea în aplicare prevederile Legii voluntariatului până în aprilie 2021, când se încheie termenul legal de 9 luni, inclusiv alocarea resurse financiare pentru buna funcționare a CNVM, să identifice o locație potrivită pentru sediu și să fie angajat personalul de bază;
4.Atribuirea responsabilității elaborării documentului strategic în domeniul voluntariat Cancelariei de Stat, cu includerea documentului respectiv în planul de acțiuni al Cancelariei de Stat, care este cea mai potrivită entitate capabilă să colecteze de la toate ministerele de resort propunerile de dezvoltare a diferitelor tipuri de voluntariat care țin de competența acestora, iar documentul să fie discutat cu societatea civilă și alți constituenți, ajustat și adoptat în cadrul următoarei Conferințe Naționale a Voluntariatului (CNV). În acest sens solicităm Guvernului, ca în colaborare cu toate ministerele de resort, să contribuie la completarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcționarea ministerelor de resort și ale fiecărui minister în parte, cu scopul de a le împuternici şi responsabiliza să elaboreze politici de voluntariat pe domeniile lor de competență;
5.Încetarea atacurilor și a campaniilor de denigrare ale OSC-urilor și crearea unui mediu favorabil de funcționare a acestora;
6.Îmbunătățirea proceselor de consultări publice, prin informarea generală și direcționată, implicarea și consultarea societății civile și a publicului larg, utilizând instrumentele electronice moderne, inclusiv un sistem informațional unic, la toate etapele procesului decizional, de la elaborarea proiectelor până la adoptarea deciziilor;
7.Îmbunătățirea transparenței procesului decizional la nivel de Parlament, în special prin:

includerea unor norme de consultări publice în Regulamentul Parlamentului și a obligativității respectării acestora de către comisiile parlamentare și subdiviziunile Secretariatului Parlamentului, în conformitate cu cerințele Legii privind transparența procesului decizional nr. 239/2008;

reglementarea adoptării actelor normative în regim de urgență, în special categoriile de acte și condițiile de aplicare a acestei proceduri, cu respectarea regulilor de consultări publice;

publicarea imediată pe pagina web a Parlamentului a tuturor modificărilor introduse în proiectele actelor normative până la adoptare și a amendamentelor deputaților.

8.Îmbunătățirea transparenței procesului decizional la nivelul instituțiilor administrației publice centrale și locale, în special prin publicarea sintezei comentariilor și îmbunătățirea platformei www.particip.gov.md , inclusiv conexiunea acesteia la platforma informațională a Parlamentului pentru a vizualiza proiectele de acte normative de la inițiere până la adoptare;
9.Îmbunătățirea transparenței procesului decizional la nivel local, prin consultarea publică a proiectelor actelor normative, publicarea informației cu regularitate;
10.Instituirea și consolidarea platformelor și a mecanismelor la nivel local de cooperare și dialog continuu și eficient între autoritățile administrației publice locale și societatea civilă (consilii locale consultative, grupuri de lucru, etc.);
11.Includerea remediilor pentru nerespectarea procesului de consultări publice la adoptarea actelor normative (de exemplu, restituirea proiectelor la instituția care nu a respectat această obligație și anularea actului normativ);
12.Promovarea unor amendamente legislative prin care proiectele care nu au trecut un nivel minim de consultare, să fie declarate nule/neconstituționale;
13.Inserarea în Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239/2008 a unor cerințe speciale de transparență pentru anumite tipuri de acte normative (proiecte de acte normative privind modificarea și completarea bugetului public național, proiecte de acte normative cu impact major asupra societății etc.);
14.Grăbirea/urgentarea procesului de selecție a noii Comisiei de Certificare astfel încât să asigure în mod eficient procedura de obținere a statutului de utilitate publică de către OSC-uri;
15.Adoptarea de către ASP/Guvern a unei decizii preliminare privind prelungirea automată a statutului de utilitate pentru beneficiarii acestui statut, până la alegerea noii Comisii de Certificare, ținând cont și de faptul că noua legislație cu privire la organizații necomerciale au extins durata statutului de la trei la cinci ani;
16.Elaborarea/fortificarea unei platforme comune/comitet de comunicare (inclusiv site online) formată din membrii Consiliului ONG-Cancelaria de Stat (subdiviziune OSC) și ASP (subdiviziunea OSC) – care pot fi sesizați și informați operativ despre anumite probleme practice cu care se confruntă ONG-urile (exemplu: acordarea statutului de utilitate publică) și formula răspunsuri/opțiuni de politici și soluții practice la aceste probleme. (a se vedea exemplu modelul Yavo.md) – doar ca specializat pe problemele societății civile. Responsabilitatea pentru viabilitatea platformei – să fie asumată de către autoritățile statului (Cancelaria de Stat);
17.În condițiile pandemiei COVID-19, să solicite digitalizarea proceselor de depunere a setului de documente pentru anumite proceduri ce țin de activitatea sectorului societății civile : ex. statutul de utilitate publică, aplicarea la mecanismul 2%, eliberarea extraselor de către ASP, etc.
18.Monitorizarea continuă a implementării mecanismului de desemnare procentuală (Legea 2%) și evaluarea periodică a acestuia (o dată la 1-3 ani). Perfecționarea legislației și a practicii de implementare a mecanismului 2%, în special, prin următoarele:

informarea contribuabililor ale căror desemnări procentuale nu au fost validate, cu indicarea motivului de nevalidare;

oferirea accesului la informația despre mecanismul 2% prin publicarea informației relevante pe paginile web ale autorităților și informarea contribuabililor despre posibilitatea desemnării procentuale la momentul depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit la oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat și despre confidențialitatea desemnărilor;

asigurarea transparenței în utilizarea resurselor administrative a beneficiarilor de redirecționare a 2%, descurajarea folosirii resurselor administrative în vederea acumulării 2%.

19.Perfecționarea cadrului legal și normativ cu privire la finanțarea directă a OSC-urilor de către stat. Diversificarea formelor de finanțare directă a OSC-urilor și lansarea finanțării pentru dezvoltarea organizațională;
20.Modificarea legislației cu privire la achizițiile publice și cu privire la parteneriatul public-privat prin introducerea prevederilor uniforme și explicite ce țin de facilitarea contractării serviciilor sociale de către sectorul non-profit;
21.Bugetarea fondurilor de stat pentru finanțarea directă a OSC-urilor și pentru contractarea socială;
22.Modificarea mecanismului de bugetare a resurselor financiare în bugetul de stat pentru realizarea competențelor APL în domeniul social. Aplicarea principiului „resursele urmează beneficiarul” în domeniul protecției copilului și a serviciilor sociale;
23.Crearea metodologiei de elaborare a mecanismului de stabilire a costurilor serviciilor sociale;
24.Operarea modificărilor în Legea cu privire la antreprenoriat cu revizuirea prevederilor privind antreprenoriatul social;
25.Dezvoltarea mecanismului de punere în aplicare a Legii cu privire la antreprenoriatul social și de finanțare directă de către stat a antreprenoriatului social;
26.Dezvoltarea mecanismelor de sporire a transparenței autorităților publice care realizează programe de finanțare directă a OSC-urilor prin publicarea pe paginile instituționale a informației despre solicitările de fonduri, proiectele contractate, resursele alocate și rapoartele despre implementarea proiectelor finanțate;
27.Organizarea programelor de instruire pentru dezvoltarea capacităților funcționarilor publici (în special a celor din direcțiile de gestionare a finanțelor in cadrul APL si APC), primarilor, consilierilor locali și raionali, cu privire la colaborarea cu OSC, finanțarea programelor OSC, aplicarea prevederilor Legii cu privire la antreprenoriatul social, contractarea OSC-urilor pentru prestarea serviciilor sociale;
28.Elaborarea de către Guvern și de către instituțiile abilitate a conceptului de educație non-formală, ajustat la standardele Consiliului Europei, într-un cadru larg de participare a OSC-urilor, ajustarea și dezvoltarea programelor de formare continuă și învățare pe tot parcursul vieții implicând metode non-formale.
C. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a X-a invită organizațiile societății civile: 1.Să se implice activ în procesul decizional la nivelul Parlamentului, Guvernului, instituțiilor publice la nivel național și la nivel local;
2.Să organizeze campanii de informare și promovare a mecanismelor pentru diversificarea surselor de venit (mecanismul desemnării procentuale, filantropia, antreprenoriatul social, contractarea socială, desfășurarea activităților economice statutare);
3.Să implementeze mecanisme de autoreglementare a sectorului nonprofit, să respecte și să aplice Principiile de la Istanbul.
D. Organizațiile participante la Forumul ONG ediția a X-a autorizează Consiliul Național al ONG-urilor mandatul X: 1.Să contribuie plenar la realizarea prezentei Rezoluții, să monitorizeze implementarea recomandărilor formulate în prezenta Rezoluție și să le promoveze activ;
2.Să se implice în continuarea implementării activităților nerealizate din SDSC 2018-2020 și să contribuie la elaborare a unui nou document de politici (strategie) care să aibă drept scop dezvoltarea societății civile și asigurarea financiară a implementării acesteia;
3.Să contribuie la impulsionarea creării CNVM, care va asigura implementarea restanțelor din Obiectivul general 3, SDSC 2018-2020;
4.Să întreprindă acțiuni pentru a asigura o reprezentativitate și legitimitate a organizațiilor societății civile în chestiuni importante ce țin de dezvoltarea acesteia;
5.Să inițieze discuțiile despre oportunitatea și crearea unui cadru de autoreglementare a sectorului non-profit din Republica Moldova.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *