Priorități pentru Programul de Guvernare 2015-2019

Priorități pentru Programul  de Guvernare 2015 – 2019

Propunerile  Consiliului Național al ONG și CNP privind Capitolul II din Strategia de Dezvoltare a Societății Civile 2012 – 2015: Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile:

 • Adoptarea Hotărârii de Guvern care prevede procedura aplicării legii cu privire la direcționarea de către persoane fizice și juridice unei părți din impozit către organizațiile de utilitate publică (așa numită legea 2%) elaborată de societatea civilă și Guvern, în cadrul Grupului de lucru interministerial, instituit prin dispoziţia Guvernului nr. 17-d din 12.02.2013;
 • Modificarea legii cu privire asociațiile obștești, prin care Comisia de utilitate publică din cadrul Ministerului Justiției va fi preponderent constituită din reprezentanții societății civile nominalizați direct de către uniunile reprezentative ale societății civile;
 • Adoptarea Hotărârii de Guvern privind asigurarea transparenței în activitatea Comisiei de utilitate publică prin publicarea deținătorilor certificatului de utilitate publică, a activității și deciziilor Comisiei;
 • Modificarea Codului fiscal și a Legii cu privire la asociațiile obștești pentru a asigura tratamentul echitabil și nediscriminatoriu tuturor beneficiarilor mecanismului direcționării unei părți de impozit (așa numită legea 2%);
 • Adoptarea Hotărârii de Guvern care prevede simplificarea accesului la procedura de deducere a donației și perfecționarea mecanismului necesar în cazul persoanelor fizice și juridice;
 • Adoptarea Hotărârii de Guvern privind reglementarea mecanismului și procedurii de participare și de eligibilitate a organizațiilor neguvernamentale pentru prestarea serviciilor sociale, de sănătate, formarea deprinderilor și altele;
 • Adoptarea prevederilor legii cu privire la bugetul de stat cu precizarea resurselor financiare programelor;
 • Finalizarea proceselor cu referinţă la Antreprenorialul Social şi Cumpărarea Serviciilor Sociale.

Urgenţe pentru dezvoltarea voluntariatului,

Programul  de Guvernare 2015

Prioritate: Dezvoltarea unei infrastructuri eficiente în domeniul voluntariatului (prevăzută inclusiv în Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 2015 şi Planul de acţiuni al acesteia) şi Legea Voluntariatului.

Acţiuni urgente 2015:

 1. Ajustarea regulamentelor de funcţionare ale ministerelor de resort pentru a avea ca responsabilitate dezvoltarea anumitor tipuri de voluntariat (de ex. MMPSF – voluntariatul vârstnicilor, MTS – voluntariatul sportiv şi în rândul tinerilor, MEC – voluntariatul susţinut de angajatori, ME– voluntariat internaţional etc.) şi crearea unei agenţii subordonată Guvernului care să conlucreze eficient cu aceste ministere şi care să fie responsabilă de toate aspectele ce ţin de dezvoltarea sectorului.

 

 1. Recunoaşterea profesiei de Coordonator de Voluntari (elaborarea standardelor ocupaţionale şi ajustarea nomenclatoarelor de către MMPSF).
 1. Adoptarea proiectului de HG privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor, elaborat încă din septembrie 2012.
 1. Adoptarea proiectului de HG privind Codul de etică al voluntarului şi instituţiei gazdă a activităţii de voluntariat

Propuneri pentru compartimentul sectorul de tineret

Programul  de Guvernare 2015 – 2019

 

Pentru elaborarea propunerilor de politici precum și a măsurilor ce necesită a fi întreprinse în domeniul tineret este necesar de luat în calcul următoarele documente de politici naționale: Strategia Națională de Dezvoltare 2020, Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE pentru perioada 2014-2016, Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012 – 2015 etc.

De luat în considerare și angajamentele asumate pe domeniul de tineret la nivel internațional sau oportunitățile oferite prin diferite programe (Erasmus Plus și subprogramul pentru Țările Parteneriatului Estic, rezoluțiile și recomandările Consiliului Europei etc.)

Așadar, pentru realizarea dezideratelor în sectorul de tineret stabilite în cadrul documentelor de politici se propun 4 priorități:

PRIORITATEA I Participarea tinerilor

Obiectivul –  Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației participative

Acțiuni prioritare:

            Dezvoltarea cadrului normativ în scopul asigurării şi stimulării participării active și în mod egal a tuturor tinerilor în procesul decizional;

Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor prin dezvoltarea unei infrastructuri eficiente în domeniul voluntariatului, capabilă să asigure accesul tuturor tinerilor interesați;

Dezvoltarea și consolidarea rețelei consiliilor locale de tineret astfel încât să fie extinsă aria de acoperire teritorială a acestora

Promovarea și stimularea participării tinerilor în cadrul diferitor programe de mobilitate

Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizaţiilor internaționale şi a statelor cu practici și experiență pozitivă în sectorul de tineret

PRIORITATEA II Serviciile pentru tineri

Obiectivul – Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cît mai reușită a tinerilor în societate, inclusiv a celor din grupul cu oportunităţi reduse

Acțiuni prioritare:

Crearea unei structuri responsabile (Agenție pentru Tineret – conform practicilor UE) de coordonare și implementare a politicilor de tineret precum și de acreditare și asigurare a calității serviciilor și programelor oferite tinerilor și organizațiilor de tineret

Dezvoltarea cadrului normativ şi metodologic de acreditare a serviciilor pentru tineri precum și asigurarea calităţii prestării acestora tinerilor

Asigurarea acordării unor servicii de calitate prietenoase tinerilor inclusiv prin dezvoltarea serviciilor de tineret din afara instituțiilor (de tip – outreach)

Intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor

PRIORITATEA III Oportunităţile economice pentru tineri

Obiectivul – Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în câmpul muncii în rândul tinerilor

Acțiuni prioritare:

Abilitarea economică și promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, inclusiv prin diversificarea oportunităților de inițiere a afacerilor prin intermediul actualelor programe PNAET, PARE 1+1 etc.

Implementarea unor măsuri eficiente privind angajarea tinerilor în câmpul muncii astfel încât să fie asigurată creșterea ratei de ocupare a tinerilor pe piața muncii

Creșterea numărului de beneficiari ai programelor de internship din cadrul sistemului învățării pe parcursul întregii vieți, sporind în acest sens gradul de orientare profesională și de dezvoltare a competențelor acestora în raport cu necesitățile pieții muncii

 

PRIORITATEA III Consolidarea sectorului de tineret

Obiectivul – Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret

Acțiuni prioritare:

Consolidarea cooperării cu organizațiile sectorului asociativ de tineret prin oferirea diferitor granturi acestora, inclusiv  a unor programe de dezvoltare instituțională

Dezvoltarea cadrului legal de recunoaștere a lucrului de tineret și lucrătorului de tineret creând în acest sens un mecanism eficient de asigurare a calității activităților de tineret

Fortificarea continuă a cadrului național de politici publice, astfel încât acestea să răspundă transversal nevoilor tinerilor

Recunoașterea legală și extinderea serviciilor de educație non-formală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *