Ministerul Justiţiei anunţă concurs pentru selectarea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de Integritate.

I. În conformitate cu Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1089 din 26 septembrie 2016, Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru selectarea a 2 candidați la funcția de membru în Consiliul de Integritate.

II. La funcția de membru în Consiliul de Integritate este în drept să candideze persoana care cumulativ îndeplinește următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate de exercițiu deplină;
 • are studii superioare;
 • nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;
 • nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
 • în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
 • în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
 • nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
 • cunoaşte limba de stat;
 • nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.

III. Candidații urmează să depună personal la sediul Ministerului Justiției dosarul de participare la concurs, care include:

 • cererea pentru participare la concurs (poate fi descărcată aici);
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul acesteia;
 • copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
 • scrisoare de intenție;
 • scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățămînt superior în care activează;
 • declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele (poate fi descărcată aici);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical de sănătate;
 • declaraţia de integritate (poate fi descărcată aici);
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

Dosarul de participare la concurs, care nu conține toate actele indicate la pct. III se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.

Condițiile de organizare și desfășurare a concursului sunt stabilite în Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1089 din 26 septembrie 2016.

Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs – 5 decembrie 2016, ora 17.00.

Locul depunerii documentelor: Ministerul Justiţiei (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82),  biroul nr. 107;

 • persoana de contact – N. Graur;
 • telefon de contact -022-201404.

Bibliografia concursului:

–          Constituția Republicii Moldova;

–          Codul penal al Republicii Moldova; 

–          Codul contravenţional al Republicii Moldova; 

–          Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

–          Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

–          Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

–          Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011 – 2016;

–          Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

–          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

–          Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; 

–          Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare; 

–          Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 22 februarie 2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol.

Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate poate fi accesat AICI.

Sursa: www.justice.gov.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *