Declaraţia şi Deciziile Adunării Generale a Coaliției de Mediu Bălţi

 

Declaraţia şi Deciziile

Adunării Generale a Coaliției de Mediu Bălţi

 

 

Noi, organizaţiile participante la Adunarea Generală a Coaliției de Mediu Bălţi,

desfăşurată în data de 10 martie 2015 în mununicipiul Bălți,

adoptăm Declaraţia şi Rezoluţia după cum urmează

Declaraţia Coaliției de Mediu Bălţi

 

PORNIND de la dezideratul că societatea civilă reprezintă elementul central în construirea unei societăţi caracterizate prin coeziune şi incluziune bazată pe cetăţenie activă;

AVÂND ÎN VEDERE că Constituţia Republicii Moldova (art. 37) garantează dreptul fiecărui om la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate;

AVÂND ÎN VEDERE că Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, statuează protecţia mediului înconjurător drept o prioritate naţională, ce vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor;

LUÎND ÎN CONSIDERARE faptul că Republica Moldova a declarat integrarea europeană drept o direcţie strategică de dezvoltare a ţării;

AVÂND ÎN VEDEREcă Parlamentul, Preşedintele şi Guvernul Republicii Moldova sunt direct responsabili de elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de mediu, elaborate în conformitate cu provocările şi necesităţile curente, în scopul realizării prevederilor Constituţiei Republicii Moldova;

CONSTATÂND că Uniunea Europeană aplică standarde de mediu, dintre cele mai înalte din lume, elaborate de-a lungul ultimilor decenii, pentru abordarea unui spectru larg de probleme ecologice, în vederea asigurării drepturilor omului la un mediu curat şi respectării principiilor de dezvoltare durabilă, respectiv aspiraţiile de integrare europeană a Republicii Moldova trebuie să presupună conformarea ei la aceste standarde;

REIEŞINDdin faptul că organizaţiile societăţii civile din R. Moldova se afirmă tot mai vizibil ca parteneri viabili  în colaborarea cu structurile publice şi cu mediul de afaceri atât la nivel naţional, cât şi pe plan local;

CONŞTIENTIZÎND responsabilitatea pe care o poartă autorităţile publice, precum şi societatea civilă pentru transformarea europeană către anul 2020 a Republicii Moldova;

CONSIDERÎND necesară eficientizarea procesului de luare a deciziilor prin promovarea democraţiei participative atât la nivel naţional, cât şi la nivel local;

APRECIIND locul şi rolul societăţii civile în democraţiile europene;

REMARCÎND semnificaţia colaborării dintre societatea civilă şi administraţia publică centrală și locală în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice locale;

ACCENTUÎND că transferarea unor responsabilităţi de la administraţia locală către comunitate, cu sprijinul financiar necesar, va contribui la dezvoltarea economică locală şi la creşterea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului de drept;

AVÂND ÎN VEDERE că unul din Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului este asigurarea unui mediu durabil;

CONSTATÂND că cooperarea între autorităţile publice care activează în domeniul protecţiei mediului este ineficientă sau nu există deloc;

CONSTATÂND că cooperarea intersectorială între agenţiile guvernamentale, care trebuie să fie implicate în elaborarea unor politici calitative de mediu  este una superficială sau formală;

CONSTATÂND că societatea civilă nu dispune de suficiente capacităţi materiale, financiare şi umane pentru ai asigura durabilitatea în procesul de activitate;

APRECIIND susţinerea activităţilor organizaţiilor societăţii civile de către donatorii externi;

APRECIIND deschiderea Autorităţii Centrale de Mediu, privind cooperarea cu societatea civilă de mediu;

APRECIIND eforturile depuse de unele organizaţii ale societăţii civile de mediu în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de mediu din Republica Moldova:

 1. Îndemnăm autorităţile publice centrale executive împreună cu sectorul asociativ să adopte un plan de acţiuni calendaristic de punere în aplicare a prevederilor Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile 2012–2015 care nu au fost exercitate;
 2. Solicităm implicarea membrilor societăţii civile din regiune în implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile 2012-2015 prin reactualizarea ei,
 3. Solicităm elaborarea modificărilor în cadrul legislativ pentru instituirea structurii responsabile de cooperarea cu societatea civilă;
 4. Instruirea adecvată a persoanelor responsabile de asigurarea transparenţei decizionale la toate nivelele şi a reprezentanților OSC;
 5. Asigurarea accesului la actul guvernării pentru toţi cetăţenii, utilizând tehnologiile informaţionale și utilizarea metodelor novatoare de promovare a participării prin intermediul tehnologiilor web 2;
 6. Elaborarea curriculei de instruire în domeniul participării şi transparenţei decizionale a evenimentelor desfăşurate de Parlament cu participarea societăţii civile;
 7. Solicităm urgentarea adoptării legii privind utilizarea publică a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi juridice;
 8. Organizarea evenimentelor care să stimuleze participarea cetăţenilor la procesul decizional;
 9. Crearea mecanismului de notificare a ONG privind proiectele de decizii;
 10. Încurajăm implicarea membrilor societăţii civile în implementarea Legii cu privire la transparenţa decizională;
 11. Solicităm mediatizarea responsabilă a evenimentelor organizate de organizaţiile neguvernamentale şi iniţiativele civice de către instituţiile mass-media;
 12. Încurajăm includerea de obiective noi de politici, care vizează crearea unei structuri statale de promovare a cooperării dintre stat şi OSC-uri, dar şi mecanisme inovative de finanţare;
 13. Atragem atenţie Parlamentului şi Guvernului la necesitatea schimbării atitudinii către organizaţiile societăţii civile care nu corespunde principiilor de parteneriat dintre statul şi societatea civilă;
 14. Ne adresăm către Autorităţile Publice Centrale şi Locale să se implice plenar, împreună cu societatea civilă de mediu în educarea, creşterea nivelului de conştientizare şi crearea unor priorităţi de mediu la nivel de stat, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei şi pentru asigurarea unui mod de viaţă prietenos mediului generaţiilor viitoare.

 

Rezoluţia Coaliției de Mediu Bălţi  

 

 1. Coaliția de Mediu Bălți se adresează Consiliului Național pentru Participare și Consiliului Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din Republica Moldova să monitorizeze în continuare implementarea Strategiei pentru dezvoltarea societăţii civile 2012-2015 prin reactualizarea ei;
 2. Coaliția de Mediu Bălți îşi exprimă încrederea că Consiliul Naţional de Participare din Republica Moldova va monitoriza adoptarea şi implementarea proiectului de lege proiectelor de lege privind utilizarea publică a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi juridice şi adoptarea modificărilor în legislaţia privind organizaţiile necomerciale de utilitate publică;
 3. Coaliția de Mediu Bălți consideră că consolidarea cooperării intersectoriale între autorităţile publice de stat implicate în elaborarea politicilor de mediu şi utilizarea resurselor naturale, vor contribui eficient la promovarea reală a principiilor dezvoltării durabile;
 4. Coaliția de Mediu Bălți îşi exprimă convingerea că sporirea colaborării Guvernului Republicii Moldova cu societatea civilă de mediu va conduce în mod evident la realizarea cît mai eficientă a prevederilor Convenţiei de la Aarhus, eficacitatea acestei colaborări  depinde nu numai de dorinţa realizării,  dar şi de crearea mecanismelor necesare pentru colaborare;
 5. Coaliția de Mediu Bălți consideră că pentru implicarea mai activă a societăţii civile în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor calitative de mediu, precum şi armonizarea lor la prevederile Uniunii Europene, este necesară o contribuţie reală din partea statului, privind creşterea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile de mediu de pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi o încurajare a procesului de cooperare între ele;
 6. Coaliția de Mediu Bălți se pronunţă pentru crearea unui grup de lucru care va evalua posibilităţile şi elabora mecanismele și strategiile de consolidare a cooperării în interiorul sectorului civil de mediu şi a cooperării cu organizaţiile societăţii civile din alte domenii;
 7. Coaliția de Mediu Bălți îşi exprimă încrederea că îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile statului care activează în domeniul protecţiei mediului, va permite implicarea lor plenară şi eficientă în soluţionarea problemelor de mediu;
 8. Coaliția de Mediu Bălți recomandă Consiliul ONG RM să elaboreze o propunere de strategie de comunicare și promovare a imaginii pozitive a sectorului asociativ din țară.

 

Deciziile Adunării

 • Se adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Coaliției de Mediu Bălţi;
 • Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Coordonator al Coaliției de Mediu Bălți;
 • Se aprobă textul Declaraţiei şi a Rezoluţiei Adunării Generale;
 • Consiliul Coordonator CMB va redacta versiunile finale ale Declaraţiei, Rezoluţiilor, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Coaliției de Mediu Bălţi.

Membrii Consiliului Coordonator CMB, aleşi de Adunarea Generală a Coaliției de Mediu Bălţi:

 1. Culibaba Sergiu, Președinte AO „Spectrum”
 2. Munteanu Stepan, Director IM “Termogaz-Bălți”
 3. Capcelea Valeriu, Secretar Științific AȘM, Filiala Bălți
 4. Burduja Maxim, AO “Centrul de inițiativă civică”
 5. Țurcanu Silvia, Primar s. Chișcăreni, r. Sîngerei
 6. Cojocaru Dinu, Președinte AO “OZON”
 7. Ihnatov Iulian, Lect.dr., Universitatea „AL.I. Cuza” din Iași
 8. Macovei Natalia, Director adjunct Colegiul Feroviar din Bălți
 9. Frecăuţanu Rodica, Preşedinte AO „Caroma Nord”

Membrii supleanţi ai Consiliului Coordonator a Coaliției de Mediu Bălți:

 • Țapordei Serghei, Jurist, I.P. “Clinica Juridică Universitară”
 • Pascari Lia, Director LTR “Ion Creangă”
 • Boincean Boris, Doctor habilitat, Profesor cercetător, USARB

 martie 2015, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str.Pușkin 38, blocul 5, oficiul 510.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *