Concurs de selectarea unui grup de formatori sau a unei companii/organizație care să presteze servicii de instruire în domeniul Liderismului Politic

Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată in anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media, reforma judiciară, sănătate publică, administrația publică și buna guvernare, egalitate și participare civică,.

Programul Egalitate și Participare Civică (EPC) și-a propus drept obiectiv pentru perioada 2009-2014 consolidarea bunei guvernări la nivel local prin abilitarea femeilor de a participa în procesul de luare a deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunității. Astfel, din iunie 2012, programul implementează proiectul ”Abilitarea Femeilor din Comunitățile Rurale” în colaborare cu organizația parteneră ”Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare”. Această inițiativă este finanțată de către Suedia și își propune să obțină următoarele rezultate:

 • Femeile din comunitățile rurale să aibă capacități sporite de a participa la procesele democratice locale. În acest sens, au fost desfășurate două ediții ale Academiei de Liderism ”CIVITA” cu durata a zece luni fiecare. Mai mult de 40 de femei tinere din satele și orașele țării, care doresc să producă o schimbare în comunitățile lor, au beneficiat de diverse oportunități de dezvoltare, precum sesiuni de instruire, stagii de practică în cadrul organizațiilor de interes, asistență continuă a unui grup de mentori, dezvoltarea și implementarea inițiativelor locale. Pe parcursul acestui an, vor fi organizate și două programe de instruire pre-electorală, menite să dezvolte capacitățile tinerelor interesate să participe în cursa electorală pentru alegerile locale din 2015.
 • Femeile lidere din zonele rurale să învețe să comunice într-o rețea și să promoveze, la rândul lor, avansarea femeilor în conducerea locală. Una dintre activitățile destinate să contribuie la obținerea acestui rezultat este Forumul Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale, un eveniment de amploare organizat anual în scopul de a pune în discuție cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din comunitățile rurale și de a spori vizibilitatea activității femeilor lidere din comunitățile rurale în toată țara.

În acest context, în perioada mai – august 2014, Programul Egalitate și Participare Civică va desfășura două programe de instruiri pre-electorale – „Program de Liderism Politic” – pentru un grup de 50 de femei din mediul rural, care intenționează să candideze în cadrul alegerilor locale din 2015.

 1. 1.      Obiectivul concursului: selectarea  unui grup de formatori sau a unei companii/organizație care să presteze servicii de instruire pentru două grupuri de femei din mediul rural (câte 25 de persoane per grup) în domeniul Liderismului Politic, în cadrul a două programe de instruire a câte trei module fiecare.

Fiecare program de instruire are ca obiectiv pregătirea grupului de participante pentru următoarele abilități:

 • Să obțină deprinderi de a organiza și coordona desfășurarea unei campanii electorale în comunitățile rurale din Republica Moldova (grassroots campaigns)
 • Să poată organiza pregătirile necesare până la inițierea campaniei electorale propriu-zise
 • Să poată organiza și desfășura activități de marketing politic (de exemplu: stabilirea temelor campaniei politice, folosirea literaturii de campanie, organizarea evenimentelor publice la nivel de comunitate pentru creșterea vizibilității etc.)
 • Să cunoască conceptul de liderism politic și specificul liderismului feminin, sensibil la dimensiunea de gen; să poată identifica și îmbunătăți stilul propriu de conducere precum și abilitățile de lucru în echipă; să-și dezvolte competențele de lidere în comunitate.
 • Să poată organiza activități de colectare de fonduri pentru susținerea financiară a campaniei electorale.

Programele de instruire vor fi constituite din trei module fiecare (în total 6 zile de instruire per program și, respectiv, câte 2 zile per modul), care vor fi desfășurate după cum urmează:

Grupul A

Modulul I: 13-14 iunie 2014

Modulul II: 04-05 iulie 2014

Modulul III: 25-26 iulie 2014

Grupul B

Modulul I: 20-21 iunie 2014

Modulul II: 11-12 iulie 2014

Modulul III: 01-02 august 2014

Beneficiarele programului de instruire vor fi 50 de femei din mediul rural (25 participante per grup), care vor fi selectate prin intermediul unui concurs deschis. Criteriul principal de selecție va fi motivația beneficiarelor de a candida la alegerile locale din 2015 (în calitate de consiliere sau primare).

După fiecare modul de instruire, după necesitate, echipa de formatori va asista participantele în desfășurarea unor activități practice care să consolideze cunoștințele acumulate în cadrul instruirii și să-și dezvolte abilitățile în domeniu.

Programul propriu zis va fi constituit din trei etape:

 1. Etapa-pre-instruire, care presupune evaluarea necesităților de instruire, ajustarea agendei și a suportului de curs și/sau completarea colecției de materiale care vor fi oferite participantelor la instruire, transmiterea informației primare grupului de participante până la inițierea primului modul de instruire. Definirea metodelor de lucru, ținând cont de specificul învățării adulților, ce implică realizarea mai multor sarcini practice.
 2. Etapa de instruire propriu-zisă, care include livrarea celor șase module de instruire și acordarea, după necesitate, a asistenței tehnice participantelor pentru realizarea sarcinilor practice între module.
 3. Etapa-post instruire prevede asistarea participantelor în elaborarea unui plan de acțiuni pentru un termen de șase luni care să fie implementat după finalizarea programului de instruire, în scopul aplicării cunoștințelor acumulate. Fundația încurajează aplicanții să dezvolte o abordare inovativă pentru realizarea componentei de follow-up (a etapei de post instruire).
 1. 2.      Responsabilitățile grupului de formatori sau a organizației/companiei:
 1. Delegarea unei persoane responsabile de coordonarea programelor de instruire, inclusiv de menținerea comunicării cu Fundația.
 2. În colaborare cu echipa Fundației va participa la stabilirea criteriilor de selectare a participantelor, va elabora formularul de aplicare, va fi implicat/implicată în procesul de selectare a participantelor.
 3. Evaluarea nivelului de cunoștințe și a necesităților de instruire a grupului de participante pentru a optimiza structura și conținutul programului;
 4. Ajustarea obiectivelor de învățare, a agendei de instruire și metodelor de predare, în funcție de  rezultatele evaluării necesităților de instruire a participantelor.
 5. Pregătirea unui suport de curs și/sau a unei colecții de materiale în domeniu, pentru a fi utilizate de grupul de participante în timpul instruirii, precum și după;
 6. Transmiterea informației primare (agenda și alte materiale) grupului de participante până la începerea primului modul;
 7. Livrarea celor șase module și asigurarea bunei desfășurări a procesului de instruire per ansamblu (minim doi formatori per zi);
 8. Oferirea asistenței tehnice între module, după necesitate, pentru ca beneficiarele să poată realiza sarcinile practice, menite să consolideze cunoștințele acumulate.
 9. Elaborarea unui raport de activitate pentru fiecare modul de instruire.
 10. Asistarea participantelor în dezvoltarea unui plan de acțiuni pe termen de 6 luni, care să fie implementat după finalizarea programului de instruire, în scopul aplicării cunoștințelor acumulate.
 1. 3.      Responsabilitățile Fundației:
 1. În colaborare cu echipa de formatori va participa la stabilirea criteriilor de selectare a participantelor, se va expune asupra formularului de aplicare, va fi implicată în procesul de selectare a participantelor.
 2. Diseminarea anunțului referitor la programul de instruire și a formularului; colectarea formularelor completate;
 3. Asigurarea bunei desfășurări a trainingurilor din punct de vedere logistic, inclusiv cheltuieli de cazare, alimentare, multiplicarea materialelor și acoperirea altor costuri relevante;
 4. Asigurarea comunicării informației relevante programului de instruire de la formatori la participante.
 5. Transferarea fondurilor către grupul de formatori sau companiei/organizației.
 1. 4.      Rezultatele/produsele așteptate:
 1. Un document de analiză a necesităților de instruire a grupului de participante
 2. Materiale de instruire (suportul de curs și/sau compilație de materiale utile) elaborate și transmise Fundației pentru a fi distribuite participantelor;
 3. Șase module de instruire (a câte 2 zile fiecare) în domeniul liderismului politic livrate;
 4. 50 de participante au un nivel ridicat de cunoștințe în domeniu și abilități practice dezvoltate
 5. Șase rapoarte de activitate după fiecare modul de instruire prezentate către Fundație
 1. 5.      Perioada de executare a contractului: 10 mai – 18 august 2014
 1. 6.      Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice:
  1. Experiență demonstrată a echipei de formatori în domeniul prestării serviciilor de instruire solicitate (cel puțin 4 ani).
  2. Calitatea ofertei tehnice:

–  Descrierea clară a conceptului și a metodologiei

–  Planul de activitate este clar și se încadrează în parametrii temporali solicitați

–  Prestatorul a oferit contribuții inovative la termenii de referință

 1. Experiența anterioară de lucru cu grupuri de femei va fi considerată un avantaj.

Punctajul evaluării (maximum 100 de puncte) va reprezenta o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maximum 85 de puncte) și oferta financiară (maximum 15 de puncte).

 

 1. 7.      Dosarul aplicantului:

Pentru participarea la concurs, este necesară prezentarea dosarului, care va include oferta tehnică și financiară. Va fi prezentată o singură ofertă tehnică și financiară.

Oferta tehnică va include conceptul succint al programului de instruire (concept, metode, tehnici și alte elemente privind procesul de instruire; agenda preliminară detaliată pentru cele trei module), planul de activități (cu indicarea persoanei responsabile de executare a fiecărei componente și specificarea necesităților logistice și alt suport necesar din partea Fundației). În oferta tehnică vor fi indicate responsabilitățile fiecărui formator și produsele livrate, însoțite de termene de executare. De asemenea, vor fi prezentate CV-urile formatorilor cu indicarea experienței relevante în domeniu și datele de contact ale cel puțin două persoane juridice care au beneficiat de servicii de instruire similare oferite de aplicant.

Oferta financiară va include bugetul în MDL pentru întreg programul de instruire (elaborarea suportului de curs, instruire – șase module a câte două zile, minim doi formatori per zi, asistență tehnică și altele)

 • Pentru grupul de formatori, care sunt persoane fizice – se va indica onorariul brut care va include următoarele impozite: primele obligatorii de asigurare medicală, impozitul pe venit și contribuția socială individuală pentru fondul de pensii. Atenție: contribuția angajatorului nu va fi inclusă în ofertă (contribuțiile sociale de bază – 23% și primele obligatorii de asigurare medicală achitată de angajator)
 • Pentru persoanele juridice – se va indica costul serviciilor, plus suma TVA, în cazul în care se aplică.

Fundația va semna un contract de prestări servicii. Transferul către prestatori va fi efectuat în MDL, în șase tranșe, după recepționarea serviciilor prestate/după prezentarea rapoartelor de activitate, fapt probat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți.

Cheltuielile privind cazarea și alimentarea participantelor, arenda localului pentru training, multiplicarea materialelor și alte cheltuieli de logistică vor fi acoperite direct de către Fundația Soros-Moldova.

 1. 8.      Termenul limită de prezentare a dosarului: 18 aprilie 2014, ora 12.00.

Ofertele vor fi prezentate în limba română, în format tipărit. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și cea financiară. Ofertele tehnică și financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate. Pe ofertă/plic se va indica următoarea informație:

Pentru: Directoarea financiară, Elena Vacarciuc

De la: Numele ofertantului, adresa și datele de contact, pentru companie sau organizație: semnătura directorului și/sau amprenta ștampilei pe ofertă sau verso-ul plicului.

Data prezentării ofertei

Denumirea concursului: Concurs de selectare a unui grup de formatori sau a unei companii/organizație care să presteze servicii de instruire în domeniul Liderismului Politic

Denumirea programului: Programul Egalitate și Participare Civică.

Ofertele se vor expedia la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32. Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 22 aprilie, ora 11.00, la sediul Fundației.

Pentru informații suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Natalia Camburian – coordonatoarea proiectului ”Abilitarea Femeilor din Comunitățile Rurale”, implementat în cadrul Programului Egalitate și Participare Civică: ncamburian@soros.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *